EN     

Индекс-България ООД

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

 

І. Разработване и внедряване на информационни технологии и системи

 

Основни проекти, изпълнени от Индекс-България ООД:

•          ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Системата осигурява информационно основните дейности на Народното събрание. Обособени са следните 11 модула: „Законодателна дейност”, „Парламентарен контрол”, „Парламентарни и административни структури”, „Деловодство”, „Управление на задачи”, „Евродокументи”, „Международни връзки и протокол”, „Държавен вестник”, „Автомобилно обслужване” „Средства за масова информация” и „ Администриране”. През 2010 г., e извършено надграждане на ИИС и модернизация и развитие на сайта на Народното събрание до информационен интернет портал. Реализирани са електронни услуги за гражданите и бизнеса.

•           Е-ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ (проект на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа)

Уеб-базирана система, която автоматизира основните дейности свързани със законодателните процеси и осигурява провеждането на електронни заседания на комисиите и Парламента, безхартиен документооборот, поддържане на актуална информация и история за парламентарните и административни органи. Автоматизират се дейностите с хартиени, електронни и електронно подписани документи. Разработени са средства за управление и контрол на задачите, е-Администрация и е-Услуги, електронен архив и др.. Реализирани са: статистически и специализирани справки, административни услуги на едно гише, система за управление на съдържанието, динамични процедури за управление на работните процеси. Извършена е миграция на наличните данни. Системата е в редовна експлоатация от 2013 година.

•           НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Разработена е съвместно с Института по компютърни технологии на МВР. Системата има йерархична структура на 3 нива – национално, областно и районно. Функционира на повече от 1300 работни места в цялата страна. Автоматизира издаването на лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС и на 15 други вида документи за самоличност на български и чужди граждани. Системата и българските документи за самоличност са високо оценени от експерти на Европейския съюз. Системата работи надеждно и безпроблемно в периода 1999 г. – м. март 2010 г.

•           НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "БЮРА СЪДИМОСТ"

Системата е разработена по Програма ФАР. Включва 113 локални системи "Бюро съдимост" във всички районни съдилища в страната, една система "Бюро съдимост" и централна база данни в Министерство на правосъдието. Всяка система "Бюро съдимост" функционира автономно, като при необходимост извършва двупосочен обмен на данни с други системи. Централната система „Бюра съдимост” обединява данните от локалните системи. През 2009 г., в изпълнение на договор с Висшия съдебен съвет беше разработена и внедрена нова усъвършенствана версия на системата, която отговаря на настъпилите изменения в нормативната база и на постъпилите в хода на експлоатацията предложения за функционално разширение и подобряване технологичността на системата. Годишно със системата се издават над 1 000 000 свидетелства и справки за съдимост.

•         АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЛОВОДНО-АРХИВНА СИСТЕМА И ИНТРАНЕТ ПОРТАЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Деловодно-архивната система автоматизира дейностите, свързани с обработката на документи в Сметната палата, подобрява управленската дейност и информационното осигуряване на служителите, осигурява контрол на изпълнението на задачи. Интранет порталът на Сметната палата е вътрешно управленски и информационен WEB портал, предназначен да оптимизира обработката, съхраняването и достъпа до вътрешните информационни ресурси на Сметната палата, да осигурява информационно служителите при работа с документи от различен вид и публикации от средствата за масово осведомяване.

•       НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА И КОНТРОЛ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ЖИВОТНИТЕ (ВетИС)

Интегрирана информационна система с централна база данни. Системата е предназначена да обслужва управленските и технологични процеси в БАБХ, нейните структури и всички лица и обекти, свързани с провеждане на дейности по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Системата поддържа централизирани регистри. ВетИС предоставя данни за: проследяване на целия жизнен цикъл на животните и възможностите за включване в хранителна верига; контрола по здравеопазване при отглеждане на животни; контрола на ветеринарномедицинската практика; изготвяне на справки и отчети. Предоставя обобщена информация на структурите на ЕС, както и на институции в страната. Системата осигурява необходими данни на ДФ "Земеделие” за заплащане на субсидии по европейски проекти и програми. При създаване на системата са спазвани изискванията на ветеринарното Законодателство на Европейския съюз, Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ) и с ъответстващото на това законодателство в Република България. Системата се използва от над 5200 потребители в режим 7/24 часа. Броят на едновременно работещите потребители достига 1000.

•          СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БОЛЕСТТА ШАП СРЕД ЖИВОТНИТЕ

Системата осигурява въвеждане и обработка на данните за взетите проби от възприемчивите на шап диви и домашни животни от обектите с епизоотично значение в санитарния кордон за предотвратяване, откриване, ограничаване и ликвидация на огнища на болестта „Шап” и създаване и обработка на контролни листа (Чек лист за клинични прегледи на домашни възприемчиви животни за шап от територията на “Санитарния кордон”).

•         АИС "РАЗСЛЕДВАНЕ В МВР"

Системата е предназначена за разследващите полицаи от отделите в Главните и Областните дирекции, които разследват извършени престъпления от общ характер и за служители с полицейски правомощия, извършващи неотложните или възложени действия по разследването. Системата създава автоматизирана среда за работата на разследващите органи в МВР, даваща възможност за обхващане на всички дейности, извършвани от тях в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс и тяхното документиране; Поддържа се интегрирана база данни за разследванията и са създадени възможности за поддържане на електронно досие на разследването; Осигурява се информация необходима за мониторинг и управление на процеса “разследване в МВР”. Системата осигурява обмен на данни с други системи на МВР и с ядрото на ЕИСПП.

•           ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА В БЪЛГАРИЯ

Системата обработва информация и поддържа Регистър (с централизирани електронни досиета) на всички лица, които са били обект на медицинска експертиза, до който се дава контролиран информационен достъп на заинтересованите страни; Обхваща и моделира всички основни процеси на органите на медицинската експертиза; Осигурява експорт на данни към други системи (на НОИ, АХУ, НЗОК и други заинтересовани институции) в XML - формат; Реализира електронни услуги за граждани и институции за регистрация на молби, заявления, жалби и проверки по тях и др. За четиригодишния период на нейната експлоатация, в ЕИСМЕ са издадени над 1 340 000 експертни решения. Броят на едновременно работещите потребители на системата достига 500.

•         АИС „ Е - УСЛУГИ НА МВР”

Системата е разработена от консорциум с участието на Индекс-България. Изградена е като уеб портал, използвайки инструментариума на BEA WebLogic. В обхвата на АИС „е-Услуги на МВР” са включени електронни услуги, свързани с издаването на документи за самоличност, свидетелства за управление на МПС, документи за регистрация на МПС, заявления до полицейските органи за извършени престъпления и др. Системата е свързана със съществуващи национални системи на МВР и националната система за електронно разплащане e-Pay.

•         ПОРТАЛ „ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ”

Проектът „Електронно правосъдие” e реализиран от консорциум „Лирекс БГ - Индекс-България”. Порталът осъществява връзка към информационни системи в областта на правосъдието за изпълнение на електронни услуги. В портала са интегрирани 19 информационни системи (регистри): Регистър „Съдебни заседания” от системата за управление на съдебните дела; Система за несъстоятелност; Единен регистър на медиаторите; Регистър БУЛСТАТ; Търговски регистър; Имотен регистър и др. Създадена е възможност за интегриране и на други информационни системи с изградени централни бази данни. За заплащане на електронните услуги порталът е интегриран с националната система за електронно разплащане e-Pay.

•         АИС „ Е-УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ” (съвместно с Лирекс БГ)

Системата осигурява възможности за администриране на приходите и таксите съгласно европейските изисквания и стандарти чрез ефективно използване на информационните технологии за подобряване на услугите и основните оперативни функции на администрацията. Автоматизира основните бизнес процеси и информационното обслужване на отношенията на НАП с външни субекти.

•         СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ВРЪЗКА (SP.VIS) НА НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕНТРАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ CS.VIS - проект по ГИП 2008 на инструмента Шенген.

•        РАЗРАБОТКА НА ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР ЗА ДОСТЪП И СПРАВКИ НА МВР БЪЛГАРИЯ ДО ЦЕНТРАЛНИ БАЗИ ДАННИ НА ИНТЕРПОЛ.

Системата включва интегрирани web услуги и потребителски интерфейс за достъп до централните бази данни на Интерпол. Предоставя средства на повече от 3000 потребители в структури на МВР на територията на България с дефинирани права за достъп да извършват справки по определени критерии в базите данни на Интерпол.

•         НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “КАТ” – подсистема “ Планиране, разпределение и контрол на регистрационни табели и ценни образци”

Системата е внедрена и функционира на 2 нива – национално и областно.

•         ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ по Програма ФАР :

•   Национална информационна система "Статистически класификации"

Системата предоставя средства за разработване, поддържане и разпространение на класификации, за извършване на справки, за хармонизиране с класификациите в Европейския съюз, за обмен на класификации с други системи.Съхранява и предоставя данни за Национални класификации в Р. България.

•   Информационна система "Планиране и проектиране на статистически изследвания”

Системата е предназначена за подпомагане планирането, описанието и актуализирането на статистическите изследвания. Предоставя възможности за проектиране на статистически инструментариум в съответствие с националните изисквания и регламентите на Европейския съюз.

•         АИС ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ДОСТАВКИ НА КРАВЕ МЛЯКО ПО ПРОИЗВОДИТЕЛИ

•         СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (СИС) “ЕДНО ЗДРАВЕ”

СИС „ Едно здраве“ е УЕБ базирана, интегрирана информационна система, която обработва, съхранява и предоставя информация, свързана с дейността на БАБХ и Ветеринарния институт в Ниш по надзора за заболяванията в определения трансграничен район (ТГР) България – Сърбия. СИС осигурява информационно управленските и технологични процеси на ОДБХ Перник, Кюстендил и София – област в участието им за овладяване на кризисни (рискови) ситуации и официалния контрол по изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор в Р България и Р Сърбия. Осигурява информационния обмен и връзка между партньорите от трансграничното сътрудничество СИС създава и поддържа регистри за болести, населени места в ТГР, проби и други, за които се съхранява информация в централизираната база данни. Действието на СИС се осъществява в съответствие с националната нормативна база на партньорите по трансгранично сътрудничество.

•         СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГД „ОХРАНА”

Разработена е и внедрена специализирана информационна система за управление (СИСУ) в ГД „Охрана” и е реализиран интерфейс за обмен на информация с Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). СИСУ включва подсистема за управление на документооборота, както и подсистеми за събиране, съхранение, обработване на информация и автоматизиране на дейностите и работните процеси в ГД „Охрана.

•          ПОРТАЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Уеб порталът предоставя обща информация на потребители без регистрация, свързано с процесите по даряване на кръв, като описание на процеса, адресите на центровете по хематология, новини и други. Осигурява се и възможност да се проверят резултатите от кръвни изследвания на донорите. Чрез портала се предоставят електронни услуги за регистрирани потребители – лекари от лечебни заведения и експерти на Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата за електронно управление на процеса по искане на кръв и отчитане на прелятата кръв, както и справки за донори и реципиенти.

•          НАДГРАЖДАНЕ НА АИС “ ДОКУМЕНТООБОРОТ” В МО

АИС „ Документооборот” е в експлоатация в Министерство на отбраната от 2001 година. В изпълнение на договора е внедрена уеб базирана версия на системата и са разработени и внедрени Модул „Електронни услуги“,Модул „Електронни заседания“ и Модул „Управление на отпуските“.

•          „ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ИС НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И АДАПТИРАНЕ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Реализирано е функционално разширение на раздел “Несъстоятелност“. Подобрена е функционалността за обмен на данни с абонати на информационната система на Търговския регистър. Добавена е възможност за идентификация в публичната част на търговския регистър за производства по преобразуване. Осигурена е възможност за управление на процеса за административни нарушения и административни наказания. Създаден е англоезичен интерфейс на Търговския регистър и е осъществена връзка с Имотния регистър. Разширена е справочната дейност.

•          „ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МАНЕВРИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА – MOVER

Системата осигурява събиране и предоставяне на актуална оперативна информация за състоянието и управлението на пристанищния трафик на диспечера в трафик кулата, както и на останалите участници в него. Чрез система MOVER се осъществява ефективното подпомагане на дежурните оператори, отговорни за управлението на трафика в пристанищата . Проектът е съфинансиран от Европейската комисия (ГД „ Мобилност и транспорт”) в рамките на програмата TEN-T.

•         НАДГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ВетИС с модул „Обработка на данни за племенните животни, родени в страната или от внос и породи, застрашени от изчезване и изчезващи породи, наричани още „Автохтонни“

•         РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОДОБРЕНА СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТ съвместима с ИС на НАПОО по проект „Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса”

•         ФУНКЦИОНАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КЗП”

•         ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ за нуждите на АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Системата автоматизира и информационно осигуряване на процесите по заявяване, издаване, промяна и прекратяване на лицензии и разрешения от страна на Агенцията; проследяване на таксите по тези актове; контрол и инспекции и регистрация на събития с източници на йонизиращи лъчения и ядрени съоръжения. При тези процеси се осъществява взаимодействие със системи на други администрации – ГД ГРАО и Агенция по вписванията, както и възможност за предоставяне на електронни административни услуги съгласно регистрираните в СУНАУ.

•         РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛ НА УЕБ-БАЗИРАН ИМУНИЗАЦИОНЕН РЕГИСТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

•         РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

•         РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

•         ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И КОНФИГУРИРАНЕ НА ПЛАТФОРМА, БАЗИРАНА НА ORACLE ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯЩА РАЗШИРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП, УПРАВЛЕНИЕ, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ В ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

      ДОРАЗВИТИЕ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ЕИСПП И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ НА ЯДРОТО НА СИСТЕМАТА, СВЪРЗАН С ИНИЦИАТИВАТА OPEN DATA, КАКТО И ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.  Разработчиците на предходните варианти на системата понастоящем работят в "Индекс България" ООД.

      РАЗРАБОТВАНЕ, ТЕСТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Проекти в процес на разработка:

•          РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ И ПОРТАЛ JOBS.GOVERNMENT.BG  В МИНИСТЕРСКИ 

         ПОДДЪРЖАНЕ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ИНТЕРФЕЙСИТЕ ЗА ВРЪЗКА С ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МРЕЖАТА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ВИЗИ VISION (като партньор в консорциум „Ай Би Ес Индекс”)

        ФУНКЦИОНАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА  АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ 

        РАЗШИРЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ – ВЕТИС, С ВКЛЮЧВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПО ПРОЦЕСА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, СЪГЛАСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ И ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ И САМОКОНТРОЛ

•          РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В РЕГИСТЪРА НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Приложни програмни продукти на Индекс-България:

•          АИС “е-ДОКУМЕНТООБОРОТ”

Уеб базирана система, която се състои от следните функционални модули: Създаване на документи, Електронно деловодство, Движение на документи, Контрол на задачи, Деловодна регистрация на документи по електронни услуги, Управление на бизнес-процеси, Електронен архив, Справки, Администриране. Осигурява безхартиена технология на деловодната работа чрез регистрация на работни документи, както и деловодна регистрация на хартиени документи, сканирани документи, неподписани електронни документи, електронно подписани документи – по всички използвани деловодни технологии. Притежава инструментариум за реализация на е-услуги. Системата е сертифицирана за съответствие с Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Разработен е комуникационен модул осигуряващ електронен обмен на документи с други системи за документооборот. Различни версии на системата са внедрени и успешно функционират при над 400 корпоративни клиенти на над 12 300 работни места.Сред потребителите на системата са: Народното събрание на Република България, Министерство на отбраната, Щаб на отбраната, МВР, Министерство на финансите, Парламент на Република Сърбия, Републиканска избирателна комисия на Република Сърбия, Сметна палата, Комисия за финансов надзор, НСИ, БНТ, ИА „Морска администрация“, Агенция по вписванията, АЕЦ Козлодуй, ДКСИ, Комисия по досиетата, ДА „Технически операции“, Национално бюро за контрол на СРС, Обединена велика ложа на България, БАН - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Лукойл България АД, Държавна комисия по хазарта, Военно-медицинска академия, Медицински университет Варна, НАПОО и много други.
Подробно описание на АИС „е-Документооборот“ :http://www.indexbg.bg/web/bg/Software/app/docuflow.html

•         АИС "КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"

Aвтоматизира и управлява работата с хартиени и електронни документи, съдържащи класифицирана информация при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане.

•         СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕРEН ПАКЕТ

За реализация на универсални справки и статистическа дейност, позволяващ разширяване възможностите на информационни системи, разработени от други разработчици, както и съкращаване на времето за разработка на нови системи.

•         АИС "ПЕРСОНАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ"

Автоматизира дейностите, свързани с проучване на юридически и физически лица за сигурност и проучване на физически лица за надеждност, съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагането му.

•         АИС “ КОНТРОЛ НА ПОСЕЩЕНИЯТА”

Предназначена е да издава пропуски и осъществява контрол на посещенията на външни лица в сградите на големи организации.

•         АИС “ МЕДИЯ”

За автоматизирана обработка и предоставяне на данни от публикации и други материали от средствата за масово осведомяване.

•         АИС “ БИБЛИОТЕКА”

Система за автоматизация на библиотечни дейности. Разработена е в две версии с аналогична функционалност – уеб базирана версия и версия клиент-сървър.

•      ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА „ КЛИНИКА”; АИС „ЕЛЕКТРОННО ЗАСЕДАНИЕ”; АИС “ОТПУСКИ”; АИС „АВТОТРАНСПОРТ”; АИС „ДОГОВОРИ”; АИС „ МЕДИЯ-ПЛАН” и други

ІІ. Доставка, инсталиране, системно интегриране и сервизно поддържане на технически и базови програмни средства. Консултантски услуги.

 

Индекс-България е партньор на водещи световни производители:

DELL EMC Platinum Partner, DELL Architecture Partner, DELL Solution Partner, DELL Authorized Service Provider (DASP), DELL Gold Premier Enterprise Support Services

Oracle Gold Partner

VMWare – Enterprise Solution Provider

Microsoft Gold Partner Application Development

Steria Benelux SA/NV – Partner authorized for SIB for VIS &Steria CompliTT

Trend Micro Bronze Patner PremierPartner

     IBM Silver Partner 

Fujitsu Partner – Quality Imaging Reseller

  Xerox – Authorized Partner

Lexmark Expert Partner

•  Dothil - Authorized Reseller

Gravic - Authorized Distributor

Продуктова гама

Сървъри, сторидж решения, комуникационно оборудване, персонални и преносими компютри, работни станции, принтери, скенери, софтуер за виртуализация, софтуер за защита на корпоративната мрежа и други. Индекс-България разполага със специалисти с международно признати сертификати за управление на проекти, управление на качеството и информационна сигурност, различни технологии за целия жизнен цикъл по подготовка на софтуерни решения (анализ, проектиране, дизайн, разработване, тестване и внедряване), както и за цялата продуктова гама на DELL, Oracle, Microsoft, IBM, VMWare, McAfee и др.

 

Консултантски услуги и одити - по предмета на дейност на Индекс-България.

 

Сервизно и системно обслужване

Всички предлагани технически и програмни средства са осигурени с гаранционно и извънгаранционно техническо и системно обслужване, чрез собствена сервизна мрежа в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Плевен, Габрово, Враца, Девня и Козлодуй. Сервизът разполага със собствен склад за резервни части, оборотни технически средства и необходимата измервателна техника. Сервизното и системно обслужване се извършва от 35 високо квалифицирани инженери и администратори, притежаващи международно признати сертификати за всички продукти, предлагани от Индекс-България.

 

ІІІ. Клиенти:

Народното събрание на Р България, Министерски съвет, Сметна палата, Прокуратура на Р България, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Народното събрание на Р Сърбия, Републиканска избирателна комисия на Р Сърбия, Софийски Районен Съд, Комисия за финансов надзор, Българска агенция за безопасност на храните, Държавна комисия за сигурност на информация, Щаб на отбраната и военни формирования, Специални служби на Р България, Национален статистически институт, 113 Районни съдилища, Национална агенция за професионално образование и обучение, Агенция по вписванията, Национална експертна лекарска комисия, Областна администрация на област СофиИА “ Морска администрация”, ДА ”Пристанищна инфраструктура”, ДП „Ръководство на въздушното движение“, Агенция за Ядрено Регулиране, БорКор, Държавна комисия по хазарта, Комисия по досиетата, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, БТА, НЦТХ, НЦЗПБ, НСА „Васил Левски”, Лукойл България АД, Experian Bulgaria, Inter Wood Bulgaria, АЕЦ Козлодуй, Honeywell, Codix Bulgaria, VMWare Bulgaria, Service Centix Bulgaria, Филип Морис България, Wrigley, Шнайдер Електрик България, Shire Pharmaceuticals, EuroGames Technology, Allianz, Райфайзенбанк България, BNP Paribas, Skrill (Moneybookers), Abbott Product/Abbvie, Каменица, eCommera, УорлиПарсънс, Sensata, Гранд  Хотел София, Emerson, Cargill, Солвей Соди АД, Адастра България, ГФК България, ЕЙ СИ Нилсън България, KPMG, Quintilles, AIG и много други.

 

За всички дейности на Индекс-България са внедрени:
Система за управление на качеството ISO 9001:2015; Система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013; Система за управление на услуги в сферата на ИТ ISO/IEC 20000-1:2011; Система за управление на околната среда ISO 14001:2004
Дружеството е сертифицирано от LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA) и LL-C

 

ЗА КОНТАКТИ:
Централен офис: София 1784, Младост 1, бл. 54

За всички офиси тел.: *3355 (*DELL), (02) 903 4400, факс: (02) 975 3681
Офиси в страната: Пловдив, Варна, Бургас, Габрово и Враца
WEB:
www.indexbg.bg E-mail: ib@indexbg.bgTop of page Print version Contact