EN     

Индекс-България ООД

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

 

І. Разработване и внедряване на информационни технологии и системи

 

Основни проекти, изпълнени от Индекс-България ООД:

•          ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Системата осигурява информационно основните дейности на Народното събрание. Обособени са следните 11 модула: „Законодателна дейност”, „Парламентарен контрол”, „Парламентарни и административни структури”, „Деловодство”, „Управление на задачи”, „Евродокументи”, „Международни връзки и протокол”, „Държавен вестник”, „Автомобилно обслужване” „Средства за масова информация” и „Администриране”. През 2010 г. e извършено надграждане на ИИС и модернизация и развитие на сайта на Народното събрание до информационен интернет портал. Реализирани са електронни услуги за гражданите и бизнеса. През 2021 г. е изпълнено надграждане на съществуващия модул „Въпроси на ЕС“ на Интегрираната информационна система (ИИС) и надграждане на Интернет портала на Народното събрание, както и функционално разширение с публично достъпна информация за директивите и мерките по прилагането на актовете на ЕС в българските закони.

•          Е-ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ (проект на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа)

Уеб-базирана система, която автоматизира основните дейности свързани със законодателните процеси и осигурява провеждането на електронни заседания на комисиите и Парламента, безхартиен документооборот, поддържане на актуална информация и история за парламентарните и административни органи. Автоматизират се дейностите с хартиени, електронни и електронно подписани документи. Разработени са средства за управление и контрол на задачите, е-Администрация и е-Услуги, електронен архив и др.. Реализирани са: статистически и специализирани справки, административни услуги на едно гише, система за управление на съдържанието, динамични процедури за управление на работните процеси. Извършена е миграция на наличните данни. Системата е в редовна експлоатация от 2013 година.

•           НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "БЮРА СЪДИМОСТ"

Системата е разработена по Програма ФАР. Включва 113 локални системи "Бюро съдимост" във всички районни съдилища в страната, една система "Бюро съдимост" и централна база данни в Министерство на правосъдието. Всяка система "Бюро съдимост" функционира автономно, като при необходимост извършва двупосочен обмен на данни с други системи. Централната система „Бюра съдимост” обединява данните от локалните системи. През 2009 г., в изпълнение на договор с Висшия съдебен съвет беше разработена и внедрена нова усъвършенствана версия на системата, която отговаря на настъпилите изменения в нормативната база и на постъпилите в хода на експлоатацията предложения за функционално разширение и подобряване технологичността на системата. Системата се експлоатира ефективно повече от 18 години до септември 2022 година, като годишно с нея са издавани над 1 000 000 свидетелства и справки за съдимост. Годишно със системата се издават над 1 000 000 свидетелства и справки за съдимост.

•           НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Разработена е съвместно с Института по компютърни технологии на МВР. Системата има йерархична структура на 3 нива – национално, областно и районно. Функционира на повече от 1300 работни места в цялата страна. Автоматизира издаването на лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС и на 15 други вида документи за самоличност на български и чужди граждани. Системата и българските документи за самоличност са високо оценени от експерти на Европейския съюз. Системата работи надеждно и безпроблемно в периода 1999 г. – март 2010 г.

•          АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЛОВОДНО-АРХИВНА СИСТЕМА И ИНТРАНЕТ ПОРТАЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Деловодно-архивната система автоматизира дейностите, свързани с обработката на документи в Сметната палата, подобрява управленската дейност и информационното осигуряване на служителите, осигурява контрол на изпълнението на задачи. Интранет порталът на Сметната палата е вътрешно управленски и информационен WEB портал, предназначен да оптимизира обработката, съхраняването и достъпа до вътрешните информационни ресурси на Сметната палата, да осигурява информационно служителите при работа с документи от различен вид и публикации от средствата за масово осведомяване. Като функционално разширение на системата е разработен нов модул за административно наказателната дейност на Сметната палата.

•       НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА И КОНТРОЛ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ЖИВОТНИТЕ (ВетИС)

Интегрирана информационна система с централна база данни. Системата е предназначена да обслужва управленските и технологични процеси в БАБХ, нейните структури и всички лица и обекти, свързани с провеждане на дейности по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Системата поддържа централизирани регистри. ВетИС предоставя данни за: проследяване на целия жизнен цикъл на животните и възможностите за включване в хранителна верига; контрола по здравеопазване при отглеждане на животни; контрола на ветеринарномедицинската практика; изготвяне на справки и отчети. Предоставя обобщена информация на структурите на ЕС, както и на институции в страната. Системата осигурява необходимите данни на ДФ "Земеделие” за заплащане на субсидии по европейски проекти и програми. При създаването на системата са спазвани изискванията на ветеринарното Законодателство на Европейския съюз, Световната организация за здравеопазване на животните и съответстващото законодателство в Република България. Системата се използва от над 5200 потребители в режим 7/24 часа. Броят на едновременно работещите потребители достига 1000. Като функционални разширения на системата са разработени и внедрени: система за мониторинг и ограничаване на разпространението на болестта шап сред животните, модул за обработка на данни за племенните животни и породи, застрашени от изчезване, модул за контрол на качеството на сурово краве мляко.

•           ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА В БЪЛГАРИЯ

Системата обработва информация и поддържа Регистър (с централизирани електронни досиета) на всички лица, които са били обект на медицинска експертиза, до който се дава контролиран информационен достъп на заинтересованите страни; обхваща и моделира всички основни процеси на органите на медицинската експертиза; осигурява експорт на данни към други системи (на НОИ, АХУ, НЗОК и други институции) в XML - формат; Реализира електронни услуги за граждани и институции за регистрация на молби, заявления, жалби и проверки по тях и др. В системата се съхраняват над 2 130 000 експертни решения. Броят на едновременно работещите потребители на системата достига над 500.

•         СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ДОСТЪП И СПРАВКИ НА МВР БЪЛГАРИЯ ДО ЦЕНТРАЛНИ БАЗИ ДАННИ НА ИНТЕРПОЛ

Системата включва интегрирани web услуги и потребителски интерфейс за достъп до централните бази данни на Интерпол. Предоставя възможности на повече от 3000 потребители в структури на МВР на територията на България с дефинирани права за достъп да извършват справки по определени критерии в базите данни на Интерпол.

•         СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ “ЕДНО ЗДРАВЕ”

Системата осигурява пълно проследяване на всяка заразна болест по дивите и домашните животни - от момента на възникнало съмнение за заболяване, неговото обявяване, до датата на ограничаване и ликвидирането му на територията на трансграничния район България-Сърбия. Осигурява обмен на данни с Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните ИИС ВетИС и Информационната система на Ветеринарния институт в Ниш, свързани с информационния обхват на системата.

•         УЕБ БАЗИРАН ИМУНИЗАЦИОНЕН РЕГИСТЪР (УЕБ-БАЗИРАНА ВИСОКО-СИГУРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА) ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

Уеб базирана, унифицирана информационна система, която осигурява дейностите по имунопрофилактика, извършвани от участниците на всички нива, като позволява съхранението и обменът на имунизационните данни и на информацията за складовите наличности на ваксини да се осъществяват изцяло уеб-базирано, с доказано функциониращи взаимовръзки между отделните нива. Осигурява изпълнението на Националната имунизационна програма, като подобрява имунизационния обхват на населението, както и надзора и контрола на ваксинопредотвратимите заболявания. Реализирани са електронни услуги, което позволява по електронен път да се проверят вписаните в имунизационния регистър проведени имунизации за дадено лице. Системата е внедрена пилотно в Министерство на здравеопазването, РЗИ София, НЦЗПБ и три ОПЛ-практики в Област София.

•         ПОРТАЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Уеб порталът предоставя обща информация на потребители без регистрация, свързано с процесите по даряване на кръв, като описание на процеса, адресите на центровете по хематология, новини и други. Осигурява се и възможност да се проверят резултатите от кръвни изследвания на донорите. Чрез портала се предоставят електронни услуги за регистрирани потребители – лекари от лечебни заведения и експерти на Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата за електронно управление на процеса по искане на кръв и отчитане на прелятата кръв, както и справки за донори и реципиенти.

•         ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МАНЕВРИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА – MOVER

Системата осигурява събиране и предоставяне на актуална оперативна информация за състоянието и управлението на пристанищния трафик на диспечера в трафик кулата, както и на останалите участници в него. Чрез система MOVER се осъществява ефективното подпомагане на дежурните оператори, отговорни за управлението на трафика в пристанищата.

•         СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Системата автоматизира и информационно осигурява процесите по заявяване, издаване, промяна и прекратяване на лицензи и разрешения от страна на Агенцията; проследяване на таксите по тези актове; контрол и инспекции и регистрация на събития с източници на йонизиращи лъчения и ядрени съоръжения. При тези процеси се осъществява взаимодействие със системи на други администрации – ГД ГРАО и Агенция по вписванията, както и възможност за предоставяне на електронни административни услуги съгласно регистрираните в СУНАУ. Извършено е функционално разширение на системата като е разработен софтуер за публични регистри и управление на достъпа до е-услуги и нови модули във връзка с промени в нормативната уредба и изграждане на електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения в Република България.

•         ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Системата е разработена в изпълнение на договор с Администрация на Министерски съвет. Представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

•         ПОРТАЛ JOBS.GOVERNMENT.BG И ПЛАТФОРМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ

Системите са разработени в изпълнението на договор с Администрация на Министерски съвет с цел подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация, както и модернизиране на методите, ползвани при подбор и избор на подходящ кандидат за съответна длъжност в държавната администрация. Порталът jobs.government.bg е единна система за разпространение на информация, свързана с предлаганите позиции за работа в държавната администрация, стажове и стипендиантски програми, както и позиции, свързани с мобилността на държавните служители. Платформата за провеждане на тестове е технологичен инструмент за електронното провеждане на тестове. През 2021-2022 година беше извършено функционално разширение на системите.

•         ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ “

•         СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ВРЪЗКА (SP. VIS) НА НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕНТРАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ CS.VIS – ПРОЕКТ ПО ГИП 2008 НА ИНСТРУМЕНТА ШЕНГЕН

•         НАДГРАЖДАНЕ НА АИС “ ДОКУМЕНТООБОРОТ” В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

АИС „Документооборот” е в експлоатация в Министерство на отбраната от 2001 година. В изпълнение на договора е внедрена уеб базирана версия на системата и са разработени и внедрени Модул „Електронни услуги“, Модул „Електронни заседания“ и Модул „Управление на отпуските“.

•         РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП). ПРЕЗ 2019 ГОДИНА БЕШЕ ИЗВЪРШЕНО ФУНКЦИОНАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

•         ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И КОНФИГУРИРАНЕ НА ПЛАТФОРМА, БАЗИРАНА НА ORACLE ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯЩА РАЗШИРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП, УПРАВЛЕНИЕ, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ В ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

•         РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

•         РАЗВИТИЕ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (ЕИСПП) И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ НА ЯДРОТО НА СИСТЕМАТА, СВЪРЗАН С ИНИЦИАТИВАТА OPEN DATA, КАКТО И ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Системата обработва информация за събития и обекти от наказателния процес – дела по досъдебното производство, съдебни дела, както и дела по изпълнение на наказанията. Централните компоненти на ведомствените автоматизирани информационни системи (ВАИС) на съдебната и изпълнителната власт, ангажирани с наказателното правораздаване, са свързани с ядрото на ЕИСПП. Подадената информация се интегрира в ЕИСПП и предоставя цялостен поглед за провежданите наказателни производства под формата на справки и статистическа информация. От своя страна ядрото на ЕИСПП предоставя на ВАИС стандарт за представяне и обмен на данни, сигнални съобщения, събития по абонамент и уеб услуги за интеграция.

•         РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В РЕГИСТЪРА НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Системата е надградена с нов Регистър на групи предприятия, който обменя данни с ЕВРОГРУП регистъра. Разработена е интеграция със системи на НСИ – ИС „Външна търговия“ и ИС „Бизнес цикли“. Разработен е и софтуер за архивиране на част от данните и оптимизиране на съдържанието на базата данни на Регистъра на статистическите единици.

•         • ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Системата осигурява обмен на информация между компетентните институции в България и Европейския съюз.

•         • ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.001-0011 „ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОМБУДСМАНА“,

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, се разработи и през май 2022 г. се внедри единна електронна система за подобряване на достъпа на гражданите до инструменти за диалог с държавната администрация, посредством подобрена работа по отношение на постъпилите предложения и сигнали от гражданите в институцията на омбудсмана. Внедри се технологична система за анализиране на предложения и сигнали на гражданите и за контрол на предприетите действия, нова официална интернет страница на институцията с отделни версии за граждани и за деца, както и възможност за подаване на жалби и сигнали чрез мобилни устройства.

•         ПОДДЪРЖАНЕ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ИНТЕРФЕЙСИТЕ ЗА ВРЪЗКА С ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МРЕЖАТА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ВИЗИ VISION (самостоятелно и в партньорство с „Ай Би Ес - България” ЕООД)

 

Приложни програмни продукти на Индекс-България:

•          АИС “е-ДОКУМЕНТООБОРОТ”

Уеб базирана система, която се състои от следните функционални модули: Създаване на документи, Електронно деловодство, Движение на документи, Контрол на задачи, Деловодна регистрация на документи от електронни услуги, Управление на бизнес-процеси, Електронен архив, Справки, Администриране. Осигурява безхартиена технология на деловодната работа чрез регистрация, съгласуване и подписванена работни документи, както и деловодна регистрация на хартиени документи, сканирани документи, неподписани електронни документи, електронно подписани документи – по всички използвани деловодни технологии. С развитата си справочна дейност АИС „е-Документооборот” осигурява бързо, лесно и сигурно намиране на необходимите документи. Системата има развит апарат за извършване на типови и универсални справки по произволни комбинации от атрибути на обектите и събитията в системата. Притежава инструментариум за реализация на е-услуги. Системата е сертифицирана за съответствие с Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Разработен е комуникационен модул, осигуряващ електронен обмен на документи с други системи за документооборот по утвърдения от председателя на ДАЕУ Единен технически протокол за обмен чрез Системата за електронен обмен на съобщения и модул за интегриране със Системата за сигурно електронно връчване. През 2020 година бе разработен изцяло нов и значително подобрен вариант на системата - АИС „е-Документооборот 2020“, реализиран с най-новите технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн. Приложението работи с последни версии на често използваните браузъри и е платформено независимо. Новата система предоставя функционалностите на АИС „е-Документооборот” и редица предимства - оптимизирано въвеждане на данни, персонализиран работен плот на потребителя, дефиниране на статистически таблици, изпълнение на статистически справки по произволни критерии и други. Различни версии на системата са внедрени и успешно функционират при над 430 различни организации на около 14 000 работни места. Сред потребителите на системата са: Народното събрание на Република България, Министерство на отбраната, Щаб на отбраната, Министерство на финансите, Парламент на Република Сърбия, Републиканска избирателна комисия на Република Сърбия, Сметна палата, Комисия за финансов надзор, НСИ, ИА „Морска администрация“, Българска агенция по безопасност на храните, ДКСИ, Комисия по досиетата, ДА „Технически операции“, ДАДРВВЗ, Национално бюро за контрол на СРС, Обединена велика ложа на България, БАН - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Лукойл България АД, Военно-медицинска академия, ИА „Военни клубове и военно почивно дело“, Медицински университет Варна, НАПОО, НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“, Университет за национално и световно стопанство, Технически университет – Варна, Националния природонаучен музей и много други.

•          АИС "КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"

Автоматизира и управлява работата с хартиени електронни документи, съдържащи класифицирана информация при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Системата работи на около 1000 работни места в МВР, Министерство на отбраната и други министерства, Сметна палата, ДКСИ, Столична община, агенции, специални служби и др.

•          СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕРEН ПАКЕТ

за реализация на универсални справки и статистическа дейност, позволяващ разширяване възможностите на информационни системи, разработени от други разработчици, както и съкращаване на времето за разработка на нови системи.

•          АИС "ПЕРСОНАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ"

Автоматизира дейностите, свързани с проучване на юридически и физически лица за сигурност и проучване на физически лица за надеждност, съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагането му. Системата работи в МВР, специални служби и др.

•          АИС “ КОНТРОЛ НА ПОСЕЩЕНИЯТА”

Предназначена е да издава пропуски и осъществява контрол на посещенията на външни лица в сградите на големи организации. Поддържа актуална информация и предоставя възможност за извършване на проверка в базата данни за контролирани лица. Системата работи в Министерство на правосъдието, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и др.

•          АИС “ МЕДИЯ”

За автоматизирана обработка, съхранение и предоставяне на данни от публикации и други материали от средствата за масово осведомяване. Уеб базирана версия на системата работи в медии и в специални служби на Р България.

•          АИС “ БИБЛИОТЕКА”

Система за автоматизация на библиотечни дейности и съхранение на информация за издания. Разработена е в две версии с аналогична функционалност – уеб базирана версия и версия клиент-сървър.

•      ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА „ КЛИНИКА”; АИС „ЕЛЕКТРОННО ЗАСЕДАНИЕ”; АИС “ОТПУСКИ”; АИС „АВТОТРАНСПОРТ”; АИС „ДОГОВОРИ”; АИС „ МЕДИЯ-ПЛАН” и други

ІІ. Доставка, инсталиране, системно интегриране и сервизно поддържане на технически и базови програмни средства. Консултантски услуги.

 

Индекс-България е партньор на водещи световни производители:

DELL Technologies Titanium Partner, DELL Architecture Partner, DELL Solution Partner, DELL Authorized Service Provider (DASP), DELL Gold Premier Enterprise Support Services

Oracle Network Partner

Veeam – Silver Value-Added Reseller, Registered Service Provider

VMWare – Partner Connect Partner

Microsoft Authorized Partner

IBM Silver Business Partner

Steria– Partner authorized for SIB for VIS &Steria CompliTT

Fujitsu Partner – Quality Imaging Reseller

  Xerox – Authorized Partner

Lexmark Expert Partner

•  Sonic Wall - Authorized Reseller

Продуктова гама

Сървъри, сторидж решения, комуникационно оборудване, персонални и преносими компютри, работни станции, принтери, скенери, софтуер за виртуализация, софтуер за защита на корпоративната мрежа и други. Индекс-България разполага със специалисти с международно признати сертификати за управление на проекти, управление на качеството и информационна сигурност, различни технологии за целия жизнен цикъл по подготовка на софтуерни решения (анализ, проектиране, дизайн, разработване, тестване и внедряване), както и за цялата продуктова гама на DELL, Oracle, Microsoft, IBM, VMWare, Veeam и др.

 

Консултантски услуги и одити по предмета на дейност на Индекс-България.

 

Сервизно и системно обслужване

Всички предлагани технически и програмни средства са осигурени с гаранционно и извънгаранционно техническо и системно обслужване, чрез собствена сервизна мрежа в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Габрово, Враца, Девня и Козлодуй. Сервизът разполага със собствен склад за резервни части, оборотни технически средства и необходимата измервателна техника. Сервизното и системно обслужване се извършва от високо квалифицирани инженери и администратори, притежаващи международно признати сертификати за всички продукти, предлагани от Индекс-България.

 

ІІІ. Клиенти:

Народното събрание на Р България, Министерски съвет, Сметна палата, Прокуратура на Р България, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Народното събрание на Р Сърбия, Републиканска избирателна комисия на Р Сърбия, Софийски Районен Съд, Българска агенция за безопасност на храните, Комисия за финансов надзор, Държавна комисия за сигурност на информацията, Щаб на отбраната и военни формирования, Специални служби на Р България, Национален статистически институт, 113 Районни съдилища, Национална агенция за приходите, Национална агенция за професионално образование и обучение, Национална експертна лекарска комисия, Областна администрация Област София, ИА “Морска администрация”, ДА ”Пристанищна инфраструктура”, ДП „Ръководство на въздушното движение“, Агенция за ядрено регулиране, КПКОНПИ, Държавна комисия по хазарта, Комисия по досиетата, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, БТА, НЦТХ, НЦЗПБ, НСА „Васил Левски”, Лукойл България АД, Experian Bulgaria, GTT Bulgaria JSCo, АЕЦ Козлодуй, Honeywell, Codix Bulgaria, VMWare Bulgaria, Service Centrix Bulgaria, Филип Морис България, MARS Incorporated Bulgaria, Шнайдер Електрик България, Shire Pharmaceuticals, EuroGames Technology, Allianz, Райфайзенбанк България, BNP Paribas, Skrill (Moneybookers), Abbott Product/Abbvie, Каменица, MERKLE, Уорли Нюклиър Сървисис, Sensata, Гранд Хотел София, Emerson, Cargill, Солвей Соди АД, Адастра България, ГФК България, ЕЙ СИ Нилсън България, KPMG, Quintilles, AIG, MAXIMUS Data Company, КЕМЕТ Електроникс България, Тита-Консулт, Девин и много други.

 

За всички дейности на Индекс-България са внедрени:
Система за управление на качеството ISO 9001:2015; Система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013;Система за управление на услуги в сферата на ИТ ISO/IEC 20000-1:2018; Система за управление непрекъснатостта на дейността ISO 22301:2012; Система за управление на околната среда ISO 14001:2015
Дружеството е сертифицирано от LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA) и LL-C

 

ЗА КОНТАКТИ:
Централен офис: София 1784, Младост 1, бл. 54

За всички офиси тел.: *3355 (*DELL), (02) 903 4400, факс: (02) 975 3681
Офиси в страната: Пловдив, Варна, Бургас, Габрово и Враца
WEB:
www.indexbg.bg E-mail: ib@indexbg.bgTop of page Print version Contact