EN     

БИБЛИОТЕКА

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

 
Система "БИБЛИОТЕКА " е предназначена за автоматизиране и информационно осигуряване на библиотечната дейност в различни ведомства и организации.

 
Функционални възможности на системата:

 • Регистриране на книги, списания и други издания, постъпили в библиотеката на съответното ведомство (организация);
 • Създаване на информационни връзки между издания и други документи, регистрирани в системата;
 • Регистриране на читатели в библиотеката;
 • Регистриране на заемания на издания от читатели;
 • Контрол върху спазването на сроковете за връщане на издания от читатели;
 • Изготвяне на текущи и периодични справки за невърнати издания;
 • Справочно - информационно обслужване с данни от издания в библиотеката;
 • Информационно осигуряване на анализа на данните за работата на библиотеките и за проявения читателски интерес.
 • Информационни обекти и информационен обхват:Издания (вид на изданието, автор на изданието, заглавие, инвентарен номер, година на издаване, издателство, град на издателството, брой екземпляри, дата на придобиване, анотация, съдържание, сигнатурен номер, тематична насоченост, връзка с обекти и събития и др.);
 • Читатели (имена, ЕГН, адрес и др.);
 • Заемане на издания от читатели (данни за изданието, данни за читателя, дата на заемане, срок за ползване, дата на връщане и др.).

  Дейности:     
 • Въвеждане на информация за издание - обхваща автоматизирано тематично класифициране и въвеждане на тяхното информационно описание; присъединяване на оригинала на изданието (в електронен вид), на изображения, таблици, схеми, снимков, видео- или аудиоматериал; автоматично генериране на инвентарните номера на всички екземпляри на изданието.
 • Отчисляване на издание от системата - въвеждат се причините за отчисляване, дата на отчисляване, данни за протокола за отчисляване.
 • Въвеждане на информация за читатели - въвежданите лица се идентифицират, за недопускане на повече от едно въвеждане за дадено лице.
 • Въвеждане на данни за заемане на издание - въвеждат се данни за издания и читатели, както и дата на заемането им, срок за връщането им и други. Допуска се едновременно заемане на повече от едно издание на всеки читател.
 • Въвеждане на данни за връщане на издание от читател - въвеждат се данни за датата на връщане и бележки за изданието и/или читателя, ако има такива.
 • Актуализиране и изтриване на въведени данни в системата - извършва се след идентифицирането на съответния информационен обект и след изричното потвърждаване на съответната актуализация (изтриване).
 • Справочна дейност - извършват се справки по произволни комбинации от:

         - характеристики на изданието (нормирани признаци, ключови думи), пълнотекстово търсене по определени думи или съчетания от думи и др.;

         - данни за читателите;

         - характеристики на заемането на издания и други .

Въвеждането, актуализирането и изтриването на данни в системата се извършва в интерактивен режим. Въвеждането на данни може да се извършва и от текстови файлове. Изготвените от системата отговори на запитвания могат да бъдат разглеждани на екрана на системата, отпечатвани или извеждани във файл.

Защита на данните:

Осигурява се чрез регламентиране на достъпа до дейностите на системата и до съхраняваните в нея данни, след контрол на потребителски имена и пароли на лицата, оторизирани за работа с нея.
Системата извършва самоконтрол на своята база данни, както и автоматизирано подпомагане на откриването и отстраняването на възможни нейни нарушения.

Платформена независимост:

При уеб базирана версия системата има възможности за работа под управлението на различни операционни системи - като Linux/Unix базирани, Windows базирани - Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни Системи за управление на бази данни - като Oracle, IBM-Informix, Sybase, MS SQL Server и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.
При версия клиент-сървър системата има възможности за работа под управлението на различни Windows базирани операционни системи – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни системи за управление на бази данни –Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server  и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.

Основни потребители:

Система „БИБЛИОТЕКА” е внедрена в Сметната палата на Република България, Академията на МВР, Научния институт по криминалистика и криминология при МВР, Научно-приложен институт по пожарна безопасност - МВР, Министерство на отбраната, Католическа апостолическа екзархия, Националната художествена галерия и др.


Top of page Print version Contact