EN     

КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Функционално пълна технологична система за създаване, обработване и съхраняване на документи, съдържащи класифицирана информация. Автоматизира и управлява работата с хартиени, електронни и електронно подписани документи, съдържащи класифицирана информация при спазване на изискванията за предоставяне на достъп до тях. При реализацията на системата са отчетени изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).

Функционални модули:

Създаване на документи, Деловодство, Движение на документи, Контрол на задачи, Архив.

Функционални характеристики:

• Създаване на документи по образци на потребителите на системата с възможности за отразяване на данни за маркиране на класифицирана информация – поставяне на гриф за секретност. Автоматично създаване на документи с данни от базата данни на системата.

• Регистрация на документи и съхраняване на изображения (оригинали на документи, карти, снимки, схеми), аудио- и видеоматериали с възможност за въвеждане на данни за:

– маркиране на класифицирана информация;

– премахване на класификацията на информацията (след изтичане на срока или отпадане на основанията за защита на класифицираната информация);

– промяна на грифа за секретност.

• Автоматично създаване на уникален регистрационен номер на документите в дефинирания от ЗЗКИ формат.

• Създаване и поддържане на отчетни документи, съгласно чл.70 от ППЗЗКИ.

• Автоматична пререгистрация на работни (чернови) документи като официални документи.

• Обработка на хартиени документи, на сканирани документи, неподписани електронни документи, електронно подписани документи.

• Съдържателно описание на документи – по теми, лица, факти, събития, връзки между тях.

• Автоматизирано размножаване на документи, съдържащи класифицирана информация.

• Автоматизирано унищожаване на документи, съдържащи класифицирана информация.

• Автоматизирано архивиране на документи (чл.126 от ППЗЗКИ).

• Автоматично възстановяване на архивирани документи в действащи документи.

• Управление на движението на документи, маршрутизиране на документи, контрол върху тяхното местонахождение съгласно изискванията за предаване на материали, съдържащи класифицирана информация.

• Контрол върху изпълнението на решения и задачи по документи и с устни разпореждания.

• Автоматизирана регистрация и обработка на сборове от документи. Автоматизирано създаване и поддържане на описи на сборове от документи.

• Управление и контрол на достъпа на потребителите до документи и сборове от документи в системата, автоматично предоставяне и отнемане на достъп.

• Реализиране на електронен документооборот (е-документооборот), електронно деловодство и използване на електронен подпис само за вътрешна сертифицирана мрежа.

• Автоматично отпечатване на пощенски пликове.

• Универсална справочна дейност:

– справки по всички характеристики на документи, сборове от документи, задачи и други в произволни комбинации;

– пълнотекстово търсене на документи с независимо от големината на базата данни на системата бързодействие;

– потребителски ориентирани статистически таблици и отчети, средства за редактиране на изходите;

– оформяне на изходите на универсални справки съгласно изискванията за оформяне на документи, съдържащи класифицирана информация.

• Настройване на системата според изискванията на потребителите.

• Вградени средства за контрол и защита на данните в системата, автоматичен самоконтрол на базата данни.

• Вътрешна електронна поща, възможност за интегриране с MS Exchange Server или друг mail сървър.

• Поддържане на системен журнал с данни за извършени правомерни или неправомерни действия със системата, възможности за справки в журнала.

• Средства за обмен на данни и документи с други реализации на системата и с други информационни системи в XML формат.

В последната внедрена версия на АИС „Класифицирана информация“ са включени и всички функционални възможности на АИС „Документооборот“ за работа с обикновени документи (несъдържащи класифицирана информация).      

Защита на данните:

Осигурява се контрол на достъпа за всеки потребител до дейностите на системата и до съхраняваните документи и данни.

Платформена независимост:

Системата има възможности за работа под управлението на различни операционни системи - като Linux/Unix базирани, Windows базирани - Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни Системи за управление на бази данни - като Oracle, IBM-Informix, Sybase, MS SQL Server и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.

Основни потребители:

Министерство на вътрешните работи – корпоративен лиценз, Министерство на отбраната – всички регистратури (включително НАТО и ЕС), Специални служби на Република България, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, ДКСИ (включително регистратури НАТО и ЕС), Национален статистически институт, НА „Пътна инфраструктура“, Военномедицинска академия, ГД „Изпълнение на наказанията“ – МП, АЕЦ „ Козлодуй“, Сметна палата на Р България, Столична община, JDB Solutions, Комисия за регулиране на съобщенията и други.

Top of page Print version Contact