EN     

Проекти, приключени през 2015 г.:

•         ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МАНЕВРИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА – MOVER

Системата осигурява събиране и предоставяне на актуална оперативна информация за състоянието и управлението на пристанищния трафик на диспечера в трафик кулата, както и на останалите участници в него. Чрез система MOVER се осъществява ефективното подпомагане на дежурните оператори, отговорни за управлението на трафика в пристанищата . Проектът е съфинансиран от Европейската комисия (ГД „Мобилност и транспорт”) в рамките на програмата TEN-T.

•         НАДГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ВетИС с модул „Обработка на данни за племенните животни, родени в страната или от внос и породи, застрашени от изчезване и изчезващи породи, наричани още „Автохтонни”

•         РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПОДОБРЕНА СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТ съвместима с ИС на НАПОО по проект „Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса”

•          ФУНКЦИОНАЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КЗП

•       ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ за нуждите на АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Системата автоматизира и информационно осигуряване на процесите по заявяване, издаване, промяна и прекратяване на лицензии и разрешения от страна на Агенцията; проследяване на таксите по тези актове; контрол и инспекции и регистрация на събития с източници на йонизиращи лъчения и ядрени съоръжения. При тези процеси се осъществява взаимодействие със системи на други администрации – ГД ГРАО и Агенция по вписванията, както и възможност за предоставяне на електронни административни услуги съгласно регистрираните в СУНАУ.

Проекти, приключени през 2014 г.:

•          СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (СИС) “ЕДНО ЗДРАВЕ”

СИС „Едно здраве“ е УЕБ базирана, интегрирана информационна система, която обработва, съхранява и предоставя информация, свързана с дейността на БАБХ и Ветеринарния институт в Ниш по надзора за заболяванията в определения трансграничен район (ТГР) България – Сърбия. СИС осигурява информационно управленските и технологични процеси на ОДБХ Перник, Кюстендил и София – област в участието им за овладяване на кризисни (рискови) ситуации и официалния контрол по изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор в Р България и Р Сърбия. Осигурява информационния обмен и връзка между партньорите от трансграничното сътрудничество СИС създава и поддържа регистри за болести, населени места в ТГР, проби и други, за които се съхранява информация в централизираната база данни. Действието на СИС се осъществява в съответствие с националната нормативна база на партньорите по трансгранично сътрудничество.

•          СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГД „ОХРАНА”

Разработена е и внедрена специализирана информационна система за управление (СИСУ) в ГД „Охрана” и е реализиран интерфейс за обмен на информация с Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). СИСУ включва подсистема за управление на документооборота, както и подсистеми за събиране, съхранение, обработване на информация и автоматизиране на дейностите и работните процеси в ГД „Охрана.

•          ПОРТАЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Уеб порталът предоставя обща информация на потребители без регистрация, свързано с процесите по даряване на кръв, като описание на процеса, адресите на центровете по хематология, новини и други. Осигурява се и възможност да се проверят резултатите от кръвни изследвания на донорите. Чрез портала се предоставят електронни услуги за регистрирани потребители – лекари от лечебни заведения и експерти на Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата за електронно управление на процеса по искане на кръв и отчитане на прелятата кръв, както и справки за донори и реципиенти.

•          НАДГРАЖДАНЕ НА АИС “ДОКУМЕНТООБОРОТ” В МО

АИС „Документооборот” е в експлоатация в Министерство на отбраната от 2001 година. В изпълнение на договора е внедрена уеб базирана версия на системата и са разработени и внедрени Модул „Електронни услуги“,Модул „Електронни заседания“ и Модул „Управление на отпуските“.

•          „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА ИС НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И АДАПТИРАНЕ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

Реализирано е функционално разширение на раздел “Несъстоятелност“. Подобрена е функционалността за обмен на данни с абонати на информационната система на Търговския регистър. Добавена е възможност за идентификация в публичната част на търговския регистър за производства по преобразуване. Осигурена е възможност за управление на процеса за административни нарушения и административни наказания. Създаден е англоезичен интерфейс на Търговския регистър и е осъществена връзка с Имотния регистър. Разширена е справочната дейност.

Top of page Print version Contact