EN     

• Индекс-България ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На 01.02.2021 година Индекс-България ООД подписа договор с Министерство на икономиката  -  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, осигурена с европейско финансиране,  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура  BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.   

Благодарение на получената по проекта безвъзмезднва финансова помощ, Индекс-България ще осигури своята стабилност в сегашната и евентуално предстоящата кризисна ситуация, както и ще възстанови нормалното си функциониране, като ще демонстрира постоянно положително развитие, изразено в увеличаване на финансовия резултат, запазване на работни места, увеличаване на броя на клиентите и разширяване на асортимента от услуги. 
 
Top of page Print version Contact