EN     

• Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“


От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.

От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.

По този начин, ползватели не е нужно да се грижат за инсталация, поддръжка, администриране и резервиране на

  • софтуерния продукт - АИС „Документооборот“;
  • нужните базови програмни средства (операционна система, приложен сървър, база данни);
  • хардуерни устройства за нормалната работа на софтуера.

В резултат, потребителите са улеснени тъй като в рамките на една такса те заплащат за използването на нужните ресурси (разходи за техника, лицензи, ток, климатизация и др.) , както и със свързаните с тях услуги (инсталация, конфигуриране, поддръжка, администриране и резервиране/възстановяване на съответните нива). 

Новини

• Индекс България ООД с награда "Dell EMC Special Recognition Award"

• След обществена поръчка, на 28.02.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Държавна агенция за електронно управление за разработване, тестване и внедряване на информационна система за контрол по целесъобразност, публичен електронен регистър на проектите и дейностите и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление

• След обществена поръчка, на 14.01.2019 г. бе подписан договор между „Индекс-България“ ООД и Националния статистически институт с предмет „Изграждане на интеграция между информационна система „ИНФОСТАТ“ и информационна система „МОНИТОРСТАТ“

• След обществена поръчка започна изпълнението на договор между „Индекс-България“ ООД и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ - МО

• След обществена поръчка, от 18.12.2018 г. започна изпълнението на договор между НАП и „Индекс-България“ ООД с предмет „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП

• В Комисия за финансов надзор е внедрена система за деловодна дейност и електронен документооборот

Top of page Print version Contact