EN     

• Договор за безвъзмездна финансова помощ: „Подобряване производствения капацитет на „Индекс-България” ООД чрез въвеждане на иновативни технологии за разработване на приложен софтуер и системи“


Наименование на бенефициента      „Индекс - България“ ООД
Номер на договора                          BG16RFOP002-2.001-1299-C01
Наименования на партньорите    
по проекта (ако е приложимо)        Неприложимо.
Място на изпълнение                      гр. Враца, ул. „Петропавловска“ № 58, ет. 2,                                                       каб. 4

Цели на проекта:

Общите цели на проекта са да се увеличи капацитета на дружеството в производствената дейност по разработка и внедряване на приложни програмни продукти /софтуер/ и системи и засилване на експортния потенциал на фирма "Индекс-България" ООД.
1. Специфичните цели на проекта са да се повиши обема на износа от предлаганите софтуерни продукти, да се повиши ефективността на производствения процес на приложен софтуер и системи, чрез закупуване на хардуер – сървъри за виртуализация – 2 бр., дисков масив - 1 бр., комутатори за средата за виртуализацията – 2 бр., настолни компютри за разработчици – 2 бр., преносими компютри за разработчици – 3 бр., преносим компютър с разширени възможности за представяне на възможностите на софтуерните продукти при клиенти - 1 бр., шкаф за монтаж - 1 бр. и на специализиран софтуер - специализирани софтуерни пакети за параметрични дейности при разработка на АИС (автоматизирани информационни системи) - 6 бр., софтуер за съобщаване, проследяване и управление на отстраняването на грешки в приложния софтуер – 1 бр.

Резултати от проекта:

- Проведена 1 бр. тръжна процедура за доставка на хардуер - сървъри за виртуализация - 2 бр., дисков масив - 1 бр., комутатори за средата за виртуализацията - 2 бр., настолни компютри за разработчици - 2 бр., преносими компютри за разработчици - 3 бр., преносим компютър с разширени възможности за представяне на възможностите на софтуерните продукти при клиентите - 1 бр., шкаф за монтаж - 1 бр. и на специализиран софтуер - специализирани софтуерни пакети за параметрични дейности при разработката на АИС /автоматизирани информационни системи/ - 6 бр., софтуер за съобщаване, проследяване и управление на отстраняването на грешка в приложния софтуер - 1 бр.;
- Сключени договори за доставка на ДМА и ДНА с избраните външни изпълнители;
- Извършена визуализация - изработени и поставени информационни стикери върху всеки ДМА - 12 бр., изработен и поставен 1 бр. информационен плакат, указващ произхода на финансирането, поставени визуализационни елементи върху проектната документация;
- Спазени принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при извършване на дейността;
- Съкратено технологичното време за производство на една информационна система с над 83%;
- Оптимизирано времето на софтуерните специалисти;
- Намалена средната възраст на технологичното оборудване - с 27%;
- Оптимизирани производствени разходи - 17% за период от първите три години след приключване на проекта, в сравнение с 2014 г.;
- Намалена производствена цена на определени групи софтуерни продукти - АИС и ИИС;
- Увеличена производителност на производствения процес с 19,1799% през първия тригодишен период след приключването на проекта, спрямо 2014 г. Постигнат рационализиран и по-високоефективен производствен процес на софтуерни системи, чрез елиминирането на писането на изцяло нов софтуер за поръчаните системи за всеки нов клиент, драстичното намаляване на грешките и подобреното управление на отстраняването на грешките в софтуерните системи;
- Подобрени пазарни позиции на дружеството;
- Намалено време за изработка на една информационна система с над 83%;
- Намалени преки режийни разходи за производството на единица продукт /информационна система, софтуерен модул и др./ - ел. енергия, интернет, комуникации;
- Намалени разходите за труд над 5 пъти;
- Намалени загубите от ниско ефективно управление на отстраняването на грешки в разработените системи;
- Подобрена ефективност на производствените разходи с 17,1982% за първите три години след изпълнението на проекта спрямо 2014 г.

 
Top of page Print version Contact