Политика за поверителност

В “Индекс България” ООД (ИБ), са реализирани приложимите мерки за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент за защита на данните. 
       ИБ като администратор на лични данни, обработва Личните данни на лицата, вписани в договори, фактури, гаранционни карти, приемо-предавателни протоколи и други, свързани с конкретни договори и изисквани съгласно Закона за счетоводството и други съотносими нормативни и поднормативни актове.
       Декларираме, че ИБ обработва Личните данни като поверителни. ИБ съхранява Личните данни за лицата в електронна форма и/или на хартия. Личните данни на лицата се обработват в защитена среда с контролиран достъп. Достъп до Личните данни, които обработва ИБ, имат само тези служители на ИБ, които имат необходимост от такъв достъп за изпълнение задълженията на ИБ по конкретната сделка. Достъпът до хартиени документи с лични данни се регистрира и контролира. Служителите на ИБ са преминали обучение по изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и са подписали декларация за неразпространение на Лични данни и използването им само за служебни цели. В дружеството е назначено длъжностно лице по защита на личните данни, което упражнява контрол по защитата на Личните данни.
      ИБ осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни на лицата срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране
      ИБ съхранява Личните данни на лицата докато приключи изпълнението на договора или за срока, посочен в съотносими специални закони (напр. Закон за счетоводството).
      ИБ не предоставя Лични данни на лицата на други администратори или обработващи данните, освен на правоимащи държавни органи.
      При условията на закона, Лицата имат следните права във връзка със защитата на техните Лични данни: на достъп; коригиране; изтриване (право „да бъдеш забравен“); ограничаване на обработването; преносимост на данните; възражение и право на жалба до Комисията за защита на личните данни. Лицата могат да пристъпят към упражняване на правата си с писмено заявление до ИБ.
      За всякакви въпроси относно защита на Личните данни лицата може да се обръщат към длъжностното лице по защита на личните данни: тел. +359 2 903 4400; *3355 (*DELL), факс: 02 975 3681; dpo@indexbg.bg