Контрол на посещенията

Автоматизираната информациона система (АИС) „Контрол на посещенията“ е предназначена за обработка и съхранение на информация за обслужване на пропускателния режим в сгради на организации и ведомства.

Характеристики

Обработвана и съхранявана информация

Функционални характеристики:

АИС „Контрол на посещенията“ обработва и съхранява информация за:
– „Посещения на лица в сградата“ – данни за пребивавания на лица в сградата;
– „Разрешения за посещения на външни лица “ – данни за разрешения за пребиваване на лица в сградата;
– „Контролирани лица“ – данни за лица, спрямо които следва да се предприемат определени действия (да се уведоми определен служител за появата им, да се допускат със или без придружител, да не се допускат в сградата и други).

 • Въвеждане на данни за самоличност на посетителя. Данните се прочитат с OCR четец от машинночитаемата зона на документа за самоличност на лицето – лична карта, паспорт, карта на постоянно пребиваващ чужденец, карта на продължително пребиваващ чужденец или паспорт на чужденец. Предоставена е и възможността тези данни да бъдат въвеждани ръчно;
 • Автоматично сравняване на въведените данни за посетителя с предварително въведените данни за Разрешение за посещение / Забрана за посещение или с данните от Предишно посещение. При това сравнение се установява автоматично дали за лицето има въведено Разрешение за посещение или Предписание за определено действие при появата му. Системата извежда и данни за предишни посещения. Тъй като данните от машинночитаемата зона на документа за самоличност са изписани на латиница, се предоставя възможност те да бъдат трансформирани в кирилица от наличната информация в базата данни. АИС може да зарежда автоматично данните и от масив ЕСГРАОН, в случай, че потребителят разполага официално с такъв.
 • Връчване пропуск на посетителя. След като се вземе решение да се разреши на посетителя да влезе в сградата на ведомството, на него му се връчва пропуск, който следва да бъде върнат при напускане на сградата. Пропускът може да бъде персонален или универсален. Персоналните пропуски се разпечатват на място върху предварително подготвен формуляр с помощта на специализиран принтер, а универсалните са безлични и съдържат само номер. За всяко едно посещение АИС „Контрол на посещенията“ съхранява следните данни: № на пропуска, дата на посещението, имена на посетителя, ЕГН, вид и № на представения документ за самоличност, име на посетения служител/служба, име на служителя, който е разрешил влизането, име на служителя връчил пропуска, име на служителя, приел върнатия пропуск, час на влизане и час на излизане. Всички тези данни са достъпни през дейността „Справки за издадени пропуски“, като избрана част от тях се отразява и в персоналните пропуски.
 • Регистриране времето на напускане на сградата. При излизане от сградата посетителят връща пропуска си и в системата се регистрира часа на излизане.
 • Поддържане на актуална информация в базата данни за Разрешения за посещение. Тази информация се въвежда в АИС от утвърдени писмени заявки или от устно издадени разрешения. Разрешенията могат да важат за определена дата или за многодневен период. Заявките съдържат и допълнителна информация относно причината за посещението или отказа. Те могат да се отнасят за едно лице или за списък от лица. За удобство тези данни може да се въвеждат и при регистрацията на посетителя;
 • Поддържане на актуална информация в базата данни за Контролирани лица. Тази информация се въвежда в АИС от официални документи и е валидна за определен период от време, през който системата сигнализира автоматично. Записите съдържат и допълнителна информация относно причината за забраната и указания за действия на персонала.
 • Справочни дейности на АИС „Контрол на посещенията“. Системата предлага средства за универсални и типови справки. Могат да се изпълняват по всяко време и по произволно избран набор характеристики;
 • Администриране на системата. АИС „Контрол на посещенията“ предоставя широк набор от функционални дейности за администриране-конфигуриране на системата, регистриране на потребители, определяне на достъпа на всеки потребител и др.
 • Защита на данните. АИС „Контрол на посещенията“ осигурява средства за определяне на индивидуален достъп до функционалните дейности на системата и до съхраняваните данни. Системата води автоматичен журнал на изпълняваните дейности. Предоставени са процедури за редовно резервиране на базата данни и възстановяване на всички системни файлове и данни, за да се гарантира сигурност на базата данни в случай на повреда на хардуера или друга аварийна ситуация.

Минимални изисквания към конфигурацията

В зависимост от конкретните условия системата може да функционира на едно работно място или на няколко работни места, свързани в мрежа.

За  конфигурации на едно работно място са необходими:
– компютър среден клас, работещ под управлението на операционна система Windows;
– OCR – четец;
– специализиран принтер за разпечатване на пропуски (ако се използват индивидуални пропуски).

 

 

Платформена независимост:

Система „Контрол на посещенията“ работи под управлението на различни Windows базирани операционни системи – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.
Системата работи с релационни СУБД, отговарящи на SQL ANSI стандарта – Oracle, Informix, SyBase, MS SQL Server и др.

Основни потребители

 • Министерство на правосъдието
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Министерство на земеделието и храните
 • Агенция по вписванията
 • Българска агенция по безопасност на храните
 • поделения на Министерство на отбраната
 • охранителни фирми и др.