За Index Bulgaria

за нас

Кои сме ние

В своята 26 годишна история, Индекс България се утвьрждава като надежден партньор в изпълнението на проекти в сферата на информационните технологии и като синоним на качество и надеждност в предоставянето на професионални услуги.

Индекс България развива проекти в ИТ сферата в частния и публичния сектор. Разполага с международен екип от 65 души с различна експертиза. Над 300 сертификата.

Разработване и внедряване на информационни технологии и системи

Системна интеграция, доставка, инсталиране и сервизно поддържане на технически и базови програмни средства

Сервизно и системно обслужване

години в бизнеса

основни клиенти

офиса в страната и чужбина

нашият опит

Проектите ни

От „Индекс-България” ООД са разработени и успешно се експлоатират редица големи интегрирани системи с национално значение.

Интегрирана информационна система на Народното събрание на Република България

Е-Парламент на Република Сърбия

Национална информационна система „Бюра съдимост”

Национална информационна система „Български документи за самоличност“

Системата осигурява информационно основните дейности на Народното събрание. През 2010 г. e извършено надграждане на ИИС и модернизация и развитие на сайта на Народното събрание до информационен интернет портал.

Уеб-базирана система, която автоматизира основните дейности свързани със законодателните процеси и осигурява провеждането на електронни заседания на комисиите и Парламента, безхартиен документооборот и др.

Системата е разработена по Програма ФАР. Включва 113 локални системи “Бюро съдимост” във всички районни съдилища в страната, една система “Бюро съдимост” и централна база данни в Министерство на правосъдието. 

Разработена е съвместно с Института по компютърни технологии на МВР. Системата има йерархична структура на 3 нива – национално, областно и районно. Функционира на повече от 1300 работни места в цялата страна.

Административна деловодно-архивна система и Интранет партал на Сметната палата

Национална информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните

Единна информационна система на медицинската експертиза в България

Специализиран софтуер за достъп и справки на МВР България до централни бази данни на Интерпол

Деловодно-архивната система автоматизира дейностите, свързани с обработката на документи в Сметната палата, подобрява управленската дейност и информационното осигуряване на служителите, осигурява контрол на изпълнението на задачи. 

Интегрирана информационна система с централна база данни. Системата е предназначена да обслужва управленските и технологични процеси в БАБХ, нейните структури и всички лица и обекти, свързани с провеждане на дейности по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Системата обработва информация и поддържа Регистър (с централизирани електронни досиета) на всички лица, които са били обект на медицинска експертиза, до който се дава контролиран информационен достъп на заинтересованите страни; 

Системата включва интегрирани web услуги и потребителски интерфейс за достъп до централните бази данни на Интерпол. Предоставя възможности на повече от 3000 потребители в структури на МВР на територията на България с дефинирани права за достъп да извършват справки по определени критерии в базите данни на Интерпол.