Класифицирана информация

Функционално пълна технологична система за създаване, обработване и съхраняване на документи, съдържащи класифицирана информация.

Автоматизирана информационна система „Класифицирана информация“ е функционално пълна технологична система за създаване, обработване и отразяване на движението и съхраняването на документи, съдържащи класифицирана информация. Автоматизира и управлява работата с документи, съдържащи класифицирана информация при спазване на изискванията за предоставяне на достъп до тях. При реализацията на системата са отчетени изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).Системата е създадена в два варианта десктоп приложение и уеб-базирана система. АИС „Класифицирана информация“ са включени и функционални възможности на АИС „Документооборот“ за работа с документи, несъдържащи класифицирана информация. Настройва се според изискванията на потребителите

.

Автоматизирана информационна система

ФУнкционални модули

Създаване на документи

Регистратура

Движение на документи

Контрол на задачи

Архив

Справки

 • Създаване на документи по образци на потребителите на системата с възможности за отразяване на данни за маркиране на класифицирана информация – поставяне на гриф за секретност.

 

 • Регистрация на документи и въвеждане на данни за:
  • Автоматично създаване на уникален регистрационен номер на документите в дефинирания от ЗЗКИ формат.
  • маркиране на класифицирана информация – гриф за сигурност, срок на класификация, основание за класификация, кой е определил нивото;
  • премахване на класификацията на информацията (след изтичане на срока или отпадане на основанията за защита на класифицираната информация);
  • промяна на грифа за секретност.
  • съдържателно описание на документи – по теми, лица, факти, събития, отразяване на връзки между между документите
  • Запазва история на промените на грифа за сигурност;
 • Създаване и поддържане на отчетни документи, съгласно чл.70 от ППЗЗКИ:
  • Разпечатване на регистри
  • Автоматизирано създаване на експедиционни писма и описи за кореспонденция и други отчетни документи.
 • Предоставя средства за генериране на списък на създадените материали и документи, съдържащи класифицирана информация, представляващи държавна или служебна тайна в Excel формат, съгласно чл.35 от ЗЗКИ.
 • Предоставя средства за извеждане в Excel формат на проекти на протоколи за преразглеждане на документи и материали, носители на класифицирана информация с цел удължаване срока на защита, премахване нивото на класификация, промяна нивото на класификация, унищожаване на първи или единствени екземпляри, унищожаване на втори трети и др. екземпляри или копия на документи съгл. Чл.50 от ППЗЗКИ.
  • Управление на движението на документи, маршрутизиране на документи, контрол върху тяхното местонахождение съгласно изискванията за предаване на материали, съдържащи класифицирана информация.
   • Автоматизирано създаване на експедиционни писма и описи за кореспонденция и други отчетни документи.
   • Групови дейности – групово предаване/връщане на документи и групово предаване/връщане на сборове
  • Контрол върху изпълнението на задачи по документи и с устни разпореждания.
  • Групови дейности по поставяне, изпълнение и снемане на задачи.
   • Автоматизирано отразяване на архивиране на документи (чл.126 от ППЗЗКИ).
    • Възможност за пререгистрация на номенклатурни сборове в началото на календарната година.
    • Автоматично следене на максималния брой листа в том на сбор.
    • Автоматизирано създаване и поддържане на описи на сборове от документи.
    • Групово отлагане/изваждане / преместване на документи в томове на сборове
    • Универсална справочна дейност:
     • справки по всички характеристики на документи, сборове от документи, задачи и други в произволни комбинации;
     • потребителски ориентирани статистически таблици и отчети, средства за редактиране на изходите;
     • оформяне на изходите на универсални справки съгласно изискванията за оформяне на документи, съдържащи класифицирана информация.

    Защита на данните:

    Осигурява се контрол на достъпа за всеки потребител до дейностите на системата и до съхраняваните документи и данни.

    Платформена независимост:

    Системата има възможности за работа под управлението на различни операционни системи – като Linux/Unix базирани, Windows базирани – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни Системи за управление на бази данни – като Oracle, IBM-Informix, Sybase, MS SQL Server и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.

    Основни потребители

    • Министерство на вътрешните работи – корпоративен лиценз
    • Министерство на отбраната – всички регистратури (включително НАТО и ЕС)
    • Специални служби на Република България
    • Министерство на правосъдието
    • Министерство на икономиката и енергетиката
    • Министерство на транспорта и съобщенията
    • Министерство на труда и социалната политика
    • Министерство на регионалното развитие и благоустройство
    • Комисия за регулиране на съобщенията
    • ДКСИ (включително регистратури НАТО и ЕС)
    • Национален статистически институт
    • НА „Пътна инфраструктура“
    • Военномедицинска академия
    • ГД „Изпълнение на наказанията“ – МП
    • АЕЦ „ Козлодуй“
    • Сметна палата на Р България
    • Столична община
    • JDB Solutions