Медия

Система „МЕДИЯ“ е предназначена за автоматизирана обработка и предоставяне на информация от публикации и други материали от средствата за масово осведомяване.

Характеристики

Функционални възможности на системата

Информационни обекти и информационен обхват

 • Автоматизирано регистриране на публикации и на други материали;
 • Автоматизирано описание на съдържанието на материали от средствата за масово осведомяване; използване на автоматизиран тематичен речник;
 • Автоматизирано създаване на информационни връзки между материали в средствата за масово осведомяване, както и между данни в тях;
 • Справочно – информационно обслужване с данни за публикации и други материали, регистрирани в системата;
 • Автоматизирано информационно осигуряване на анализа на данните в публикации и други материали;
 • Управление на достъпа до материалите за различни потребители.

Системата обработва данни за публикации и други материали от средствата за масово осведомяване – от различни области (политика, икономика, спорт, култура, наука, образование и други), без ограничения за техния вид (статии, анализи, репортажи, кореспонденции, анкети и други). Обработваните материали се описват с:

Идентификационни данни за материала – източник, дата на публикуване или излъчване, час на публикуване или излъчване, брой на изданието, страница на материала в изданието, автор, заглавие, анотация на материала и др.;

Съдържателни характеристики на материала – жанр, характер, тематична насоченост, допълващи ключови думи, анотация на материала на оригинален език, превод на анотацията, превод на съдържанието на материала и др.;

Факти и други данни от материала, представляващи интерес за потребителя – данни за лица, обекти и събития от неговото съдържание; описание на връзки между лица, обекти, събития и др.; обвързване с графични изображения (снимки, рисунки и др.), аудио- и видеоматериали и др.

Дейности

Въвеждане на информация за публикации и други материали

При интерактивното въвеждане на информация за материали се извършва

Въвеждане на информация за връзки

Автоматизирано регистриране на връзки 

– в интерактивен режим, от екрана на системата;

– по електронен път – от електронна поща ( Internet, MS Exchange server и други mail-сървъри), чрез средства за подготовка на данни или чрез сканиране на  изображения;

– чрез импорт на записи от експортни файлове с данни за материали (които могат да бъдат продукти на системата или получени от информационна агенция, като БТА, REUTERS и др).

При въвеждане на информация се използват номенклатури за т.н. „нормирани“  полета (със значения, групирани в таблици); осъществява се формален и логически контрол върху въвежданите данни и др.

– автоматизирано описание на идентификационните данни за материалите;

– съдържателно описание на материалите, тематично класифициране и др.;

– автоматично генериране на регистрационните им номера;

– присъединяване на техните оригинали (изготвени чрез WORD , EXCEL, HTML и др.), на пълните им текстове, както и на изображения, таблици, схеми, снимков, видео- или аудиоматериал и др.

 

съдържащи се в публикации и други материали.

между различни икономически, политически, обществени събития, връзки между конкретни лица, обекти и др.

Актуализиране и изтриване на информация

Справочна дейност 

Информационно обслужване

Платформена независимост

за регистрирани в системата материали и въведени данни за лица, обекти, събития, връзки между тях и др. Извършва се след идентификация на материала (връзка) и потвърждаване от оператора. Отразява се в системния журнал.

извършва се по различни характеристики на материалите, по данни за конкретни лица (обекти, събития) и връзки между тях, чрез пълнотекстово търсене по думи, части от думи от съдържанието и анотациите на материалите и др.

Системата осигурява възможности за получаване на отговори на запитвания по произволни комбинации от характеристики на въведените в нея информационни обекти. Получените отговори на запитване могат да бъдат разглеждани на екрана на системата, отпечатвани, извеждани във файл в определен формат и с определено съдържание, изпращани на абонат на системата.

Система „МЕДИЯ“ осигурява средства за разглеждане на информационни връзки между лица (обекти, събития), започвайки от конкретно лице (обект, събитие), проследявайки веригата от връзки между тях.

Система „МЕДИЯ“ е реализирана за работа в средата на различни операционни системи – като Linux/Unix базирани , Windows базирани – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни Системи за управление на бази данни – като Oracle, IBM-Informix, SyBase, MS SQL Server и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.

Основни потребители

 • Администрация на Президента на РБългария
 • Сметна палата
 • Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на отбраната
 • Специални служби на Република България
 • в-к „Сега“
 • в-к „Стандарт“
 • „Море“ ООД – Варна
 • БАН
 • елевизия „Канал 2001“
 • в-к „Демокрация“
 • в-к „Новинар“
 • в-к „Кеш“
 • в-к „Пари“
 • списание „Мотор шоу“
 • Дарик радио
 • Инфорадио
 • Информационна Агенция „Фокус“
 • Булбанк
 • Телевизия „7 дни“