Кратко представяне

ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР

АИС „е-ДОКУМЕНТООБОРОТ"

АИС “КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ”

АИС "ПЕРСОНАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ"

За автоматизация и управление на работата с документи (включително и електронно подписани) във ведомства и организации.

За обработване и съхраняване на документи, съдържащи класифицирана информация

Перосонална и индустриална сигурност от контрола на достъпа до сигурност на информационните системи

АИС „МЕДИЯ"

АИС “КОНТРОЛ НА ПОСЕЩЕНИЯТА”

АИС "СПРАВОЧНА ДЕЙНОСТ"

Пълен набор от инструменти за обработка, съхранение и контрол на медийни файлове и информация

Автоматично отчитане на работното време, дневници за посещение и контрол на достъпа

Справочна и статистическа дейност върху данни от автоматизирана информационна система.

Основни проекти

ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Системата осигурява информационно основните дейности на Народното събрание. Обособени са следните 11 модула: „Законодателна дейност”, „Парламентарен контрол”, „Парламентарни и административни структури”, „Деловодство”, „Управление на задачи”, „Евродокументи”, „Международни връзки и протокол”, „Държавен вестник”, „Автомобилно обслужване” „Средства за масова информация” и „Администриране”. През 2010 г. e извършено надграждане на ИИС и модернизация и развитие на сайта на Народното събрание до информационен интернет портал. Реализирани са електронни услуги за гражданите и бизнеса. През 2021 г. е изпълнено надграждане на съществуващия модул „Въпроси на ЕС“ на Интегрираната информационна система (ИИС) и надграждане на Интернет портала на Народното събрание, както и функционално разширение с публично достъпна информация за директивите и мерките по прилагането на актовете на ЕС в българските закони.

Е-ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Уеб-базирана система, която автоматизира основните дейности свързани със законодателните процеси и осигурява провеждането на електронни заседания на комисиите и Парламента, безхартиен документооборот, поддържане на актуална информация и история за парламентарните и административни органи. Автоматизират се дейностите с хартиени, електронни и електронно подписани документи. Разработени са средства за управление и контрол на задачите, еАдминистрация и е-Услуги, електронен архив и др.. Реализирани са: статистически и специализирани справки, административни услуги на едно гише, система за управление на съдържанието, динамични процедури за управление на работните процеси. Извършена е миграция на наличните данни. Системата е в редовна експлоатация от 2013 година.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “БЮРА СЪДИМОСТ”

Системата е разработена по Програма ФАР. Включва 113 локални системи “Бюро съдимост” във всички районни съдилища в страната, една система “Бюро съдимост” и централна база данни в Министерство на правосъдието. Всяка система “Бюро съдимост” функционира автономно, като при необходимост извършва двупосочен обмен на данни с други системи. Централната система „Бюра съдимост” обединява данните от локалните системи. През 2009 г., в изпълнение на договор с Висшия съдебен съвет беше разработена и внедрена нова усъвършенствана версия на системата, която отговаря на настъпилите изменения в нормативната база и на постъпилите в хода на експлоатацията предложения за функционално разширение и подобряване технологичността на системата. Системата се експлоатира ефективно повече от 18 години до септември 2022 година, като годишно с нея са издавани над 1 000 000 свидетелства и справки за съдимост.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”

Разработена е съвместно с Института по компютърни технологии на МВР. Системата има йерархична структура на 3 нива – национално, областно и районно. Функционира на повече от 1300 работни места в цялата страна. Автоматизира издаването на лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС и на 15 други вида документи за самоличност на български и чужди граждани. Системата и българските документи за самоличност са високо оценени от експерти на Европейския съюз. Системата работи надеждно и безпроблемно в периода 1999 г. – март 2010 г.

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЛОВОДНО-АРХИВНА СИСТЕМА И ИНТРАНЕТ ПОРТАЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Деловодно-архивната система автоматизира дейностите, свързани с обработката на документи в Сметната палата, подобрява управленската дейност и информационното осигуряване на служителите, осигурява контрол на изпълнението на задачи. Интранет порталът на Сметната палата е вътрешно управленски и информационен WEB портал, предназначен да оптимизира обработката, съхраняването и достъпа до вътрешните информационни ресурси на Сметната палата, да осигурява информационно служителите при работа с документи от различен вид и публикации от средствата за масово осведомяване. Като функционално разширение на системата е разработен нов модул за административно наказателната дейност на Сметната палата.

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА И КОНТРОЛ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ЖИВОТНИТЕ ВетИС

Интегрирана информационна система с централна база данни. Системата е предназначена да обслужва управленските и технологични процеси в БАБХ, нейните структури и всички лица и обекти, свързани с провеждане на дейности по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Системата поддържа централизирани регистри. ВетИС предоставя данни за: проследяване на целия жизнен цикъл на животните и възможностите за включване в хранителна верига; контрола по здравеопазване при отглеждане на животни; контрола на ветеринарномедицинската практика; изготвяне на справки и отчети. Предоставя обобщена информация на структурите на ЕС, както и на институции в страната. Системата осигурява необходимите данни на ДФ “Земеделие” за заплащане на субсидии по европейски проекти и програми. При създаването на системата са спазвани изискванията на ветеринарното Законодателство на Европейския съюз, Световната организация за здравеопазване на животните и съответстващото законодателство в Република България. Системата се използва от над 5200 потребители в режим 7/24 часа. Броят на едновременно работещите потребители достига 1000. Като функционални разширения на системата са разработени и внедрени: система за мониторинг и ограничаване на разпространението на болестта шап сред животните, модул за обработка на данни за племенните животни и породи, застрашени от изчезване, модул за контрол на качеството на сурово краве мляко.

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА В БЪЛГАРИЯ

Системата обработва информация и поддържа Регистър (с централизирани електронни досиета) на всички лица, които са били обект на медицинска експертиза, до който се дава контролиран информационен достъп на заинтересованите страни; обхваща и моделира всички основни процеси на органите на медицинската експертиза; осигурява експорт на данни към други системи (на НОИ, АХУ, НЗОК и други институции) в XML – формат; Реализира електронни услуги за граждани и институции за регистрация на молби, заявления, жалби и проверки по тях и др. В системата се съхраняват над 2 130 000 експертни решения. Броят на едновременно работещите потребители на системата достига над 500.

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ДОСТЪП И СПРАВКИ НА МВР БЪЛГАРИЯ ДО ЦЕНТРАЛНИ БАЗИ ДАННИ НА ИНТЕРПОЛ

Системата включва интегрирани web услуги и потребителски интерфейс за достъп до централните бази данни на Интерпол. Предоставя възможности на повече от 3000 потребители в структури на МВР на територията на България с дефинирани права за достъп да извършват справки по определени критерии в базите данни на Интерпол.

СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ “ЕДНО ЗДРАВЕ”

Системата осигурява пълно проследяване на всяка заразна болест по дивите и домашните животни – от момента на възникнало съмнение за заболяване, неговото обявяване, до датата на ограничаване и ликвидирането му на територията на трансграничния район България-Сърбия. Осигурява обмен на данни с Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните ИИС ВетИС и Информационната система на Ветеринарния институт в Ниш, свързани с информационния обхват на системата.

УЕБ БАЗИРАН ИМУНИЗАЦИОНЕН РЕГИСТЪР (УЕБ-БАЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА) ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ (НЦЗПБ)

Уеб базирана, унифицирана информационна система, която осигурява дейностите по имунопрофилактика, извършвани от участниците на всички нива, като позволява съхранението и обменът на имунизационните данни и на информацията за складовите наличности на ваксини да се осъществяват изцяло уеб-базирано, с доказано функциониращи взаимовръзки между отделните нива. Осигурява изпълнението на Националната имунизационна програма, като подобрява имунизационния обхват на населението, както и надзора и контрола на ваксинопредотвратимите заболявания. Реализирани са електронни услуги, което позволява по електронен път да се проверят вписаните в имунизационния регистър проведени имунизации за дадено лице. Системата е внедрена пилотно в Министерство на здравеопазването, РЗИ София, НЦЗПБ и три ОПЛпрактики в Област София.

ПОРТАЛ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Уеб порталът предоставя обща информация на потребители без регистрация, свързано с процесите по даряване на кръв, като описание на процеса, адресите на центровете по хематология, новини и други. Осигурява се и възможност да се проверят резултатите от кръвни изследвания на донорите. Чрез портала се предоставят електронни услуги за регистрирани потребители – лекари от лечебни заведения и експерти на Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата за електронно управление на процеса по искане на кръв и отчитане на прелятата кръв, както и справки за донори и реципиенти.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МАНЕВРИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА – MOVER

Системата осигурява събиране и предоставяне на актуална оперативна информация за състоянието и управлението на пристанищния трафик на диспечера в трафик кулата, както и на останалите участници в него. Чрез система MOVER се осъществява ефективното подпомагане на дежурните оператори, отговорни за управлението на трафика в пристанищата.

СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Системата автоматизира и информационно осигурява процесите по заявяване, издаване, промяна и прекратяване на лицензи и разрешения от страна на Агенцията; проследяване на таксите по тези актове; контрол и инспекции и регистрация на събития с източници на йонизиращи лъчения и ядрени съоръжения. При тези процеси се осъществява взаимодействие със системи на други администрации – ГД ГРАО и Агенция по вписванията, както и възможност за предоставяне на електронни административни услуги съгласно регистрираните в СУНАУ. Извършено е функционално разширение на системата като е разработен софтуер за публични регистри и управление на достъпа до е-услуги и нови модули във връзка с промени в нормативната уредба и изграждане на електронен регистър за отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчения в Република България.

ПЛАТФОРМА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Системата е разработена в изпълнение на договор с Администрация на Министерски съвет. Представлява единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява електронно целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация от задължените по Закона за достъп до обществена информация субекти при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

ПОРТАЛ JOBS.GOVERNMENT.BG И ПЛАТФОРМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ

Системите са разработени в изпълнението на договор с Администрация на Министерски съвет с цел подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация, както и модернизиране на методите, ползвани при подбор и избор на подходящ кандидат за съответна длъжност в държавната администрация. Порталът jobs.government.bg е единна система за разпространение на информация, свързана с предлаганите позиции за работа в държавната администрация, стажове и стипендиантски програми, както и позиции, свързани с мобилността на държавните служители. Платформата за провеждане на тестове е технологичен инструмент за електронното провеждане на тестове. През 2021-2022 година беше извършено функционално разширение на системите.

ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО РЕСУРСИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ВРЪЗКА (SP. VIS) НА НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕНТРАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ CS.VIS – ПРОЕКТ ПО ГИП 2008 НА ИНСТРУМЕНТА ШЕНГЕН
НАДГРАЖДАНЕ НА АИС “ДОКУМЕНТООБОРОТ” В МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

АИС „Документооборот” е в експлоатация в Министерство на отбраната от 2001 година. В изпълнение на договора е внедрена уеб базирана версия на системата и са разработени и внедрени Модул „Електронни услуги“, Модул „Електронни заседания“ и Модул „Управление на отпуските“.

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

През 2019 година беше извършено функционално разширение на системата.

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛНА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

През 2022-2023 г. беше извършено функционално разширение на системата.

ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И КОНФИГУРИРАНЕ НА ПЛАТФОРМА, БАЗИРАНА НА ORACLE ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯЩА РАЗШИРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП, УПРАВЛЕНИЕ, АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ В ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“
РАЗВИТИЕ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (ЕИСПП) И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ НА ЯДРОТО НА СИСТЕМАТА, СВЪРЗАН С ИНИЦИАТИВАТА OPEN DATA, КАКТО И ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Системата обработва информация за събития и обекти от наказателния процес – дела по досъдебното производство, съдебни дела, както и дела по изпълнение на наказанията. Централните компоненти на ведомствените автоматизирани информационни системи (ВАИС) на съдебната и изпълнителната власт, ангажирани с наказателното правораздаване, са свързани с ядрото на ЕИСПП. Подадената информация се интегрира в ЕИСПП и предоставя цялостен поглед за провежданите наказателни производства под формата на справки и статистическа информация. От своя страна ядрото на ЕИСПП предоставя на ВАИС стандарт за представяне и обмен на данни, сигнални съобщения, събития по абонамент и уеб услуги за интеграция. През м. април 2023 г. успешно приключи изпълнението на договор с Прокуратурата на Р България, в рамките на който който беше осъществена доработка на софтуера на ядрото на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и Централизираната информационна система на следствените служби (ЦИССС)“.

РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В РЕГИСТЪРА НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Системата е надградена с нов Регистър на групи предприятия, който обменя данни с ЕВРОГРУП регистъра. Разработена е интеграция със системи на НСИ – ИС „Външна търговия“ и ИС „Бизнес цикли“. Разработен е и софтуер за архивиране на част от данните и оптимизиране на съдържанието на базата данни на Регистъра на статистическите единици.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Системата осигурява обмен на информация между компетентните институции в България и Европейския съюз.

ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.001-0011 „ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОМБУДСМАНА“

Осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, се разработи и през май 2022 г. се внедри единна електронна система за подобряване на достъпа на гражданите до инструменти за диалог с държавната администрация, посредством подобрена работа по отношение на постъпилите предложения и сигнали от гражданите в институцията на омбудсмана. Внедри се технологична система за анализиране на предложения и сигнали на гражданите и за контрол на предприетите действия, нова официална интернет страница на институцията с отделни версии за граждани и за деца, както и възможност за подаване на жалби и сигнали чрез мобилни устройства.

ПОДДЪРЖАНЕ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ВИЗОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ИНТЕРФЕЙСИТЕ ЗА ВРЪЗКА С ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МРЕЖАТА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ВИЗИ VISION

(самостоятелно и в партньорство с „Ай Би Ес – България” ЕООД).

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ЕИС) ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕСИ В МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА (ММС)

Финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос BG05SFOP001-1.013 „Административно обслужване и е-управление. Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „СТАТИСТИЧЕСКИ КЛАСИФИКАЦИИ“

(по договор с Националния статистически институт с предмет „Развитие на Информационна система „Статистически класификации“)

Основни партньори

DELL
ORACLE
Veeam
Microsoft
IBM
Trend Micrо
Fujitsu
Xerox
Lexmark
Sonic Wall
Acronis
Lenovo
Oracle

DELL Technologies Titanium Partner, DELL Architecture Partner, DELL Solution Partner, DELL Authorized Service Provider (DASP), DELL Gold Premier Enterprise Support

Oracle Network Partner

Silver Value-Added Reseller, Registered Service Provider

Authorized Partner

Silver Business Partner

Bronze Partner

Partner, Quality Imaging Reseller

Authorized Partner

Expert Partner

Authorized Reseller

Registered Partner

Gold Intelligent Devices Partner & Authorized Infrastructure Solutions Partner

PartnerNetwork Member

Продуктова гама

Сървъри

Сторидж решения

Комуникационно оборудване

Персонални компютри

Преносими компютри

Работни станции

Принтери

Скенери

I

Софтуер за визуализация

Софтуер за защита на корпоративната мрежа

Индекс-България разполага със специалисти с международно признати сертификати за управление на проекти, управление на качеството и информационна сигурност, различни технологии за целия жизнен цикъл по подготовка на софтуерни решения (анализ, проектиране, дизайн, разработване, тестване и внедряване), както и за цялата продуктова гама на DELL, Oracle, Microsoft, IBM, Veeam и др.

Клиенти

 • EНародно събрание на Р. България
 • EМинистерски съвет
 • EСметна палата
 • EПрокуратура на Р. България
 • EМинистерство на вътрешните работи
 • EМинистерство на външните работи
 • EМинистерство на отбраната
 • EМинистерство на финансите
 • EМинистерство на правосъдието
 • EМинистерство на транспорта
 • EИнформационните технологии и съобщенията
 • EМинистерство на труда и социалната политика
 • EМинистерство на икономиката и енергетиката
 • EМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
 • EНародното събрание на Р. Сърбия
 • EРепубликанска избирателна комисия на Р. Сърбия
 • EСофийски Районен Съд
 • EБългарска агенция за безопасност на храните
 • EКомисия за финансов надзор
 • EДържавна комисия за сигурност на информацията
 • EЩаб на отбраната и военни формирования
 • EНационален статистически институт
 • E113 Районни съдилища
 • EНационална агенция за приходите
 • EНационална агенция за професионално образование и обучение
 • EНационална експертна лекарска комисия
 • EОбластна администрация Област София
 • EИА "Морска администрация"
 • EДА "Пристанищна инфраструктура"
 • EДП "Ръководство на въздушното движение"
 • EАгенция за ядрено регулиране
 • EКПКОНПИ
 • EДържавна комисия по хазарта
 • EКомисия по досиетата
 • EИзпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
 • EБТА
 • EНЦТХ
 • EНЦЗПБ
 • EНСА "Васил Левски"
 • EExperian Bulgaria
 • EGTT Bulgaria JSCo
 • EАЕЦ Козлодуй
 • EHoneywell
 • ECodix Bulgaria
 • EVMWare Bulgaria
 • EService Centrix Bulgaria
 • EФилип Морис България
 • EMARS Incorporated Bulgaria
 • EШнайдер Електрик България
 • EShire Pharmaceuticals
 • EEuroGames Technology
 • EAllianz
 • EРайфайзенбанк България
 • EBNP Paribas
 • ESkrill (Moneybookers)
 • EAbbott Product/Abbvie
 • EКаменица
 • EMERKLE
 • EУорли Нюклиър Сървисис
 • ESensata
 • EГранд Хотел София
 • EEmerson
 • ECargill
 • EСолвей Соди АД
 • EАдастра България
 • EГФК България
 • EЕЙ СИ Нилсън България
 • EKPMG
 • EQuintilles
 • EAIG
 • EMAXIMUS Data Company
 • EКЕМЕТ Електроникс България
 • EТитаКонсулт
 • EДевин
 • EИ много други

За всички дейности на Индекс-България са внедрени:

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

Система за управление на околната среда ISO 14001:2015

Система за управление на услуги в сферата на ИТ ISO/IEC 20000-1:2018

Система за управление непрекъснатостта на дейността ISO 22301:2019

Система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2022

Система за управление на неприкосновеността на информацията ISO 27701:2019

Дружеството е сертифицирано от LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA) и LL-C