През м. май 2022 г. успешно приключи разработката и внедряването на „Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“ по Проект № BG05SFOP001-2.001-0011 „ Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.