Справочна дейност

Специализираните софтуерни компоненти предоставят възможности за  реализация на справочна и статистическа дейност върху данни от автоматизирана информационна система.

Повече за системата

Автоматизирана информационна система

Функционални възможности на системата

Справочна дейност

 • Специализираните софтуерни компоненти предоставят възможности за реализация на справочна и статистическа дейност върху данни от автоматизирана информационна система. Те са изградени чрез използване на среда за разработка със следните характеристики:

  • Платформа за програмиране – JAVA 1.8, JSF 2.2;
  • СУБД – всички бази данни от релационен тип, отговарящи на SQL ANSI стандарта;
  • Средства за работа с базата данни – JPA.

  Информационният модел на системата трябва да е обектно ориентиран. Чрез него се представят бизнес-обектите на АИС и отношенията, които възникват между тях, в термините на обекти, връзките между тях и настъпили събития.

  Компонентите могат да се ползват при началната разработка на АИС или да се имлантират в готова обектноориентирана система. Това прави разработката на приложни системи по-бърза и по-надеждна.

  За работата на компонентите за справки и статистика е необходимо да се опишат всички обекти и събития на системата с всички техни атрибути, структури от атрибути и връзки между обекти и събития, по които ще се извършва търсене или статистическо разпределение. Това става еднократно чрез специализиран компонент за параметрично описание на информационен модел на системата.

Справочната дейност в АИС се заявява и изпълнява на база на описанието на обектите, връзките между тях и събитията, дефинирани в информационния модел на АИС. Метаописанието на обектната среда, съдържащо се в информационния модел, се предоставя на заявяващия справка и той изгражда дърво на своята заявка. Избира елементи, които да се изведат в резултата и въвежда  условия, на които да отговарят обектите, включени в извадката.

На база на описанието на физическото представяне на елементите на информационния модел се генерира sql-заявка за съответна СУБД, справката се изпълнява и се визуализира резултата. Резултатът може да бъде експортиран в различни файлови формати с цел разпечатване, допълнително форматиране или предоставяне като електронен документ.

Процесът за заявяване и изпълнение на една справка, чрез параметричната справочна дейност в АИС, преминава през следните стъпки:

1. Заявяване на справката

 • Избор на обект на справката и свързани с него обекти и събития;
 • Задаване на условия за търсене – за всеки от атрибутите, в зависимост от типа му може да конструира условие чрез използване на различни оператори за сравнение: =, >, <, <=, >=, between, is null, not, like;
 • Дефиниране на съдържанието на резултата;
 • Запазване на условието за последващо изпълнение.

2. Изпълнение на справката

 • Генериране на SQL оператор за изпълнение в базата и извличане на данните;
 • Изпълнение на генерираната заявка и формиране на резултат.

3. Представяне на резултата

 • След намиране на релевантни обекти, на екрана се представят първите N обекта за разглеждане;
 • Таблицата с релевантни обекти се представя в странициран вид;
 • Може да се сортира по всяка колона от таблицата;
 • Полученият резултат може да се изведе в електронен файл във формати .pdf,.xls, .csv;
 • Полученият резултат може да се разпечата;

Статистически справки се заявяват и изпълняват на базата на описанието на обектите, събитията и връзките между тях, дефинирани в информационния модел на АИС. За целта се дефинира структурата на статистическа таблица, която да се попълни при изпълнение на статистическа справка.

Процесът на заявяване и изпълнение на статистическа справка преминава през следните стъпки:

1. Дефиниране на структурата на статистическа таблица

 • Въвеждане на име и описание на статистическа таблица;
 • Избор на обекта, който подлежи на статистическо разпределение;
 • Избор на функция за агрегиране (брой/сума/средно аритметично);
 • Създаване на дефиниция на статистическа таблица:
 • Избор на атрибутите, които участват в антетката на таблицата;
 • Избор на атрибутите, които участват в лявата част на таблицата;
 • Задаване на условията за сумиране по хоризонтал и вертикал;
 • Задаване на изискване за намиране на процентно отношение;
 • Определяне на изискванията за ниво на агрегиране на дата (до ден/месец/година/месец и година), ако в дименсиите на таблицата има избрани времеви атрибути;
 • Определяне на изискванията за ниво, до което да се агрегира йерархична класификация, ако в дименсиите на таблицата има избрани класификационни атрибути.
 • Запомняне на дефиницията на таблицата.

2. Определяне на извадката на статистическото разпределение на данните

 • Задаване на условия за селектиране на извадката от данни, върху които ще се изпълни статистическото разпределение – за всеки от атрибутите, в зависимост от типа му може да конструира условие чрез използване на различни оператори за сравнение: =, >, <, <=, >=, between, is null, not, like;
 • Определяне дали в клетките с данни да се изчислява процент от общото и до кой знак да се закръгли стойността му;
 • Запазване на условието за последващо изпълнение.

3. Генериране на статистическото разпределение на данните

 • Генериране на SQL оператор за изпълнение в базата и извличане на данните на извадката;
 • Изпълнение на генерираната заявка;
 • Агрегиране на данните, изчисляване на заявените стойности за процент и сумиране;
 • Формиране на обект с резултата от статистическото разпределение.

4. Представяне на резултат

 • Извеждане на статистическата таблица с резултата на екрана;
 • Полученият резултат може да се изведе в електронен файл във формати .pdf,.xls, .csv;
 • Полученият резултат може да се разпечата;
 • Полученият резултат може да се представи като графика.

Универсални справки за обект в множество АИС се изпълняват от Интегратора на справки. Функциите на Интегратора са:

 • Описание на интегриран модел;
 • Изпълнение на интегрирани справки.

За всяка АИС, в която ще се заявява справка за обект, се описва нейния информационен модел на АИС. Отделно се описва информационния модел на Интегратора, в който се включва описаниете на обекти, с техните структури и атрибути, по които ще се търси интегриране на данни от различни системи. Описаните обекти в модела на Интегратора могат да принадлежат на всички АИС или на част от тях.

В модела на Интегратора, освен описание на данните, по които ще се търси, се поддържа съответствие на информацията от модела на Интегратора спрямо информацията за съответните обекти и атрибути във всяка от системите, в които ще се търси:

 • обектите на всяка АИС с обекта на Интегратора;
 • атрибути на обектите на всяка от АИС с атрибути на съответния обект на Интегратора, като за класификационните атрибути се дефинира и логически списък за прекодиране на стойностите;
 • структура на обектите на всяка АИС със структура на съответния обект на Интегратора;
 • атрибути на структурата на всяка АИС с атрибути на съответната структура на Интегратора, като за класификационните атрибути се дефинира и логически списък за прекодиране на стойностите.

Заявяването на интегрирана универсална справка се извършва на база на описанието на обекта в модела на Интегратора.

Процесът на заявяване и изпълнение на една интегрирана справка, чрез параметричната справочна дейност в регистъра, преминава през следните стъпки:

1. Заявяване на интегрирана справка

 • Избор на обект на справката и свързани с него структури;
 • Задаване на условия за търсене – за всеки от атрибутите, в зависимост от типа му може да конструира условие чрез използване на различни оператори за сравнение: =, >, <, <=, >=, between, is null, not, like;
 • Дефиниране на съдържанието на резултата;
 • Запазване на условието за последващо изпълнение;
 • Избор на системите, в които да се изпълни справката.

2. Изпълнение на справка

 • Трансформиране на заявката за интегрирана справка от модела на Интегратора в модела на всяка отделна АИС, в която трябва да се изпълни справката, на база на асоциираните обекти, структури и атрибути в модела на съответната АИС;
 • Прекодиране на класификационните стойности от значения от класификации на Интегратора в значения от класификации на съответната АИС;
 • Генериране на SQL оператор за изпълнение в базата данни на съответната АИС;
 • Изпълнение на генерираната заявка и извличане на броя обекти, отговарящи на зададените условия.

3. Представяне на резултат

 • Извеждане на брой намерени обекти, отговарящи на зададените условия във всяка от АИС;
 • Разглеждане на резултата във всяка АИС;
 • Таблицата с релевантни обекти се представя в странициран вид;
 • Може да се сортира по всяка колона от таблицата;
 • Полученият резултат може да се изведе в електронен файл във формати .pdf,.xls, .csv;
 • Полученият резултат може да се разпечата.

Статистически разпределения на данните

Търсене на информация

Защита на данните:

Осигурява се чрез регламентиране на достъпа до дейностите на системата и до съхраняваните в нея данни, след контрол на потребителски имена и пароли на лицата, оторизирани за работа с нея.
Системата извършва самоконтрол на своята база данни, както и автоматизирано подпомагане на откриването и отстраняването на възможни нейни нарушения.

Платформена независимост:

При уеб базирана версия системата има възможности за работа под управлението на различни операционни системи – като Linux/Unix базирани, Windows базирани – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни Системи за управление на бази данни – като Oracle, IBM-Informix, Sybase, MS SQL Server и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.
При версия клиент-сървър системата има възможности за работа под управлението на различни Windows базирани операционни системи – Windows 10, Windows 8, Windows 7 и др.; както и с различни системи за управление на бази данни –Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server  и др., отговарящи на SQL ANSI стандарта.

Нашите клиенти

Основни потребители

Система „Справочна дейност” е част от АИС                       „е-Документооборот 2022“, която е внедрена в: 

НСИ

 • Морска администрация
 • НАПОО
 • КОЦ-Бургас
 • Топлофикация –Перник
 • СУ “Любен Каравелов“ – Варна
 • Столична библиотека и др.