Условия за гаранционно поддържане

ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА

 1. Настоящата гаранция се отнася за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.
 2. Гаранцията върху хардуерните изделия покрива дефекти в материалите и/или производствени дефекти.
 3. Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери, настройки както наличието и почистване на вируси. Изпълнението на подобен тип услуги се отстраняват след заплащане на труд на сервизния инженер по одобрена ценова листа за услуги. При изпълнение на дейностите при ремонта на изделията, Доставчикът ще направи всичко възможно да се съхранят данните на Клиента, но в случай на загуба, той не носи отговорност. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използва изделието.
 4. Гаранционният срок за всяко изделие е указан в Гаранционната карта – колона „гаранционен срок“. Гаранционният срок за батерии, в рамките на конфигурация е 12 месеца, освен ако изрично не е посочен друг конкретен срок.
 5. Гаранционният срок на закупени от клиент резервни части е 3 месеца, освен ако изрично не е посочен друг конкретен срок.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент, посочена в Гаранционната карта.
 2. Гаранционната карта е поименна и не може да бъде преотстъпвана на други лица.
 3. Гаранционното обслужване се осъществява при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи и при представяне на валидни платежни документи (касова бележка, фактура). Гаранцията отпада при установени поправки или промени във фактурата или гаранционната карта от неоторизирани лица.
 4. Заявяването на гаранционни повреди става само в сервиз на „Индекс България“ ООД, освен ако не указано друго или няма допълнително договорено по-високо ниво на обслужване. Актуалният телефон на единния център за обслужване на клиентите е 02 875 7029. При заявката, с цел по-бързо обслужване, препоръчително е да се предостави информацията, описана в „Заявка за сервизно обслужване“, публикувана на интернет сайта на „Индекс България“ ООД, раздел Сервиз, подраздел „Техническо и системно поддържане“.
 5. Модулите и компонентите, заменени при ремонта, остават в сервиза на „Индекс България“ ООД за последващо отчитане към производителя. Изключение се прави само за носители на информация (хард дискове), закупени с специална гаранция без връщане на хард диска (keep your hard drive).
 6. Ако при диагностиката на изделието се установи, че то е изправно и отговаря на техническата си спецификация, клиентът може да бъде таксуван съобразно извършената услуга по одобрена ценова листа за услуги.
 7. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието.
 8. Срокът за извършване на ремонта, освен ако не е указно друго, зависи от сложността на ремонта и доставката на резервни части като максималният срок е до 30 дни, съгласно ЗЗП. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.
 9. Ако в документацията (вкл. и тази в интернет) съпровождаща изделията или софтуерния пакет има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия на „Индекс България“ ООД.
 10. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация (вкл. и тази в интернет), не заземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от „Индекс-България“ ООД, се отстраняват за сметка на клиента.
 11. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от пренапрежения по кабелна мрежа (LAN), както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието.

12 . Гаранцията не се отнася за периодично и превантивно  почистване на охладителите от прах както и смяната на термопаста.

 1. Политиката за рекламация на дисплей (на преносими компютри или монитори) е съгласно политиката на съответния производител.

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-bg/000126004/dell-display-pixel-guidelines

 1. Сервизът на „Индекс България“ ООД не е отговорен за загуба или възстановяване на данни, програми, софтуер.
 2. Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства се извършват в сервиза на фирмата, освен ако не е договорено друго.
 3. Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента, освен ако не е договорено друго.
 4. Дефект в определен компонент не е основание за гаранционна замяна на цялото устройство.
 5. Не се установява нова отделна гаранция на заменените детайли или компоненти. Те наследяват остатъчната гаранция на цялото изделие.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 1. Условията за употреба на всяко изделия е съгласно параметрите (температура, влажност, налягане) определени от съответния производител.
 2. Транспортирането се извършва в закрити превозни средства, в подходяща опаковка. След транспортиране в зимни условия, преди употреба е задължителен престой от минимум 2 часа за аклиматизация на изделието.
 3. Да се използват занулени ел. контакти (съгласно БДС) и при работа изделието да не е подложено на удари и вибрации. Захранването на компютърната система (компютър, монитор, принтер) да става от общ стандартен разклонител.
 4. Да се осигурят условия за нормално охлаждане. Върху вентилационните отвори да не се поставят предмети, които биха затруднили нормалното охлаждане на изделието.
 5. За свързване на изделието към други устройства да се използват подходящи за целта кабели, като строго се съблюдава правилното им поставяне в съответните букси. Да не се включват модули и кабели с недоказани характеристики и качества.
 6. За обновяване на системния софтуер на изделието, да се ползват само препоръчани от производителя програми и версии, като стриктно се спазва съответната процедура.
 7. При възникване на проблем, преди да се обърнете към гаранционния сервиз, моля проверете следното:
 • Напрежението в контакта;
 • Правилното включване на конекторите на кабелите;
 • Настройките на изделието;
 • Наличието на вируси.
 1. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в приложеното ръководство (на хартиен или друг носител).
 2. Силно препоръчително е потребителя да създаде резервно копие на всички съществуващи данни, софтуер и програми на изделията, които подлежат на обслужване.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 1. При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на Гаранционната карта, фабричния сериен номер.
 2. Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от неупълномощени лица или фирми.
 3. При неправилно инсталиран софтуер на ниско ниво (firmware) от потребителя.
 4. Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение.
 5. При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, неизправности в ел.мрежа, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах предмети, растения, животни или др.
 6. Дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване.
 7. При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на „Индекс-България“ ООД
 8. При използване на изделията не по предназначение.
 9. При работа с нестандартна захранваща мрежа с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.